کتاب الهه انتقام که توسط آیزاک آسیموف نوشته شده است.که با ترجمه ی حسن اصغری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. او در استان اسمالنسک در شوروی روسیه حال حاضر در یک خانواده آسیابان یهودی به دنیا آمده است. در سن پنج سالگی خانواده‌اش به آمریکا سفر نمودند.در هجده سالگی اولین داستانش را به اسم گشتی در حوالی سیارک وستا نگاشته است که در شماره اکتبر هزار و نهصد و سی و هشت مجله رمانهای حیرت‌آور منتشر شده است.در سال هزار و نهصد و چهل و یک داستان دیگری با عناوین شبانگاه به مجله داستان علمی و تخیلی حیرت‌آور فروخت که در آن دوران مشهورترین مجله در این دوران بود. او از هزار و نهصد و هشتاد و پنج تا قبل از فوتش رییس انجمن امانیست‌های آمریکا می باشد. پس از فوتش جای او را دوست و همکار نگارنده کورت ونه‌گات گرفت

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الهه انتقام تماس بگیرید

دانلود کتاب الهه انتقام