دانلود کتاب زمین نوآباد اثر میخائیل شولوخف ترجمه م.ا. به آذین

 

 

بنیاد نیمه فئودالی حکومت اشراف زمین دار، سلطه یکی از عقب مانده ترین اشکال اقتصاد کشاورزی فقر و نکبت و بی سوادی رنجبران شهر و ده سابقه بیش از يك قرن تخمیر ،فکری جوشش مدام سرکوب سده جنس ها و عصیانهای آنی پیدائی و آزمایش و ورشکست عملی انواع نظریه ها درباره ساختمان عقلانی» و «عادلانه» اجتماع که خود تعمیم آرمان های حکومتی و تبلور منافع مادی قشرهای میانی جامعه ای دستخوش تحول بوده است تکوین ورشد و فعالیت سازمان سیاسی کارگری مجهر به قوانین علمی تکامل تاریخی و مؤمن به نفس پیروزمند رنجیران در ضرورت تحول و این همه به موازات هجوم مقاومت ناپذیر صنعت و سرمایه و اقتصاد بورژوائی باختری چنین است دورنمای تاریخی سرزمین بهتاور روسیه در استانه اکتبر ۱۹۱۷ اكتبر منظره نوینی در برابر دیدگان ملل روسیه گشود. قدرت حکومت دست به دست گشت و زنجیر روابطی که بر تولید اجتماع سنگینی می کرد به یکباره از هم گسیخت. رهایی نیروهای مادی و معنوی مردم بار دیگر مجال داد که آدمی از حد متعارف خود در گذرد و به ابعاد سرنوشت درآید. مصادره کارخانه ها و بانک ها راه های آهن خطوط

کشتیرانی سبکه مخابرات و غیره تمرکز همه فعالیتهای تولید صنعتی در دست دولت به نمایندگی اجتماع و اداره آن از طریق شوراهای زحمتکشان انحصار بازرگانی، تقسیم بلاعوض زمین های اربابی یا ساختمانهای وابسته و افزارهای کشت و بذر و چارپای ورز میان بازوهای کار دهقانی زیر نظر و به وسیله هیئت های مورد اعتماد منتخب از میان مردم هر روستان موهبتی بی مزد و منت برای بازپس دادن آنچه از مردم ده نشین به عارت رفته بود. بی هیچ گونه کاغذیرانی و رفت و آمدهای اداری بی تبعیض و اعمال نفوذ بر پایه برابری بدون تحمیل هزینه ای بر بودجه عمومی کشور که میدانیم بار آن به طور عمده بر دوش دهقانان است همه در یک مرحله و در مدت بسیار کوتاه سه چهار ماهه در مقیاس کشوری به پهناوری و ناهمگنی روسیه باری این تدبیرهای اصولی که بهره کشی تنگین مرد از فرد را ملغی می ساخت جز در مورد قشر مرفه کشاورزان با کولاک ها که به ضرورت تأمین غله مورد نیاز همگان هوز تا چندی امکان استفاده محدود و مشروط از کار مزدوری برایشان باقی میماند، می بایست زمینه رسد.

سریع تولید و امکان توزیع صحیح نعمات مادی را میان همه افراد اجتماع فراهم آورد و به راستی هم پس از آن که مقاومت نومیدانه قشرهای رانده از قدرت و ثروت با وجود كمك ها و مداخله مسلحانه دولت های سرمایه داری در هم شکسته شد. پس از آن همه کشتار و قحطی و ویرانی ناگفتنی که حیره سری و درنده خوئی سرمایه از درون و بیرون مرز بر کشور اکتبر تحمیل کرد. سرانجام فرصت برمیم و نوسازی اقتصاد در هم ریخته به دست آمد و به اندک زمانی چهره اجتماع روسیه رو به دگرگونی نهاد آنچه در سخت ترین شرایط معیشتی به نیروی ایمان سازنده و یا کوشش پایدار رنجبران در وجود آمد معجزه آگاهی رامید و یقین آدمی است که تا روزگاران در از هنوز راه پیشرفت را بر

ملت ها روشن خواهد داشت تجهیز و اعتلای مداوم تولید پایه ریزی و تقدم رشد صنایع سنگین، افزایش پردامنه تولید نیروی برق و تصمیم استفاده از آن بهره برداری روز افزون از منابع مواد خام خاصه معادن آهن و ذغال و نفت و نیز کلیه اقدامات دیگری که در زمینه ایجاد پایگاه صنعتی لازم برای تأمین وفور نعمات زندگی اجتماعی صورت می گرفت. به موازات تعمیم فرهنگ و بهداشت مدام بازوهای تازه ای را به کار در رشته های صنعت دعوت میکرد شماره کارگران و کارمندان خدمات اجتماعی پیوسته فزونی می یافت و در ترکیب جمعیت کشور به سود سهرنشینان تغییر حاصل میشد و ناگفته نماند که این تغییر ترکیب و گرایش روز افزون به شهر نسینی در یک اقتصاد شکوفان نشانه سلامت است و از سرعت پیشرفت حکایت می کند درست بر خلاف آنچه به هنگام از هم پاشیدگی اقتصاد زمینداری دیده میشود، خاصه اگر همه درها به روی رقابت اقتصادی و نفوذ سیاسی قدرت های استعمارگر باز باشد. در چنین احوالی می بینیم که دهقانان گرسنه گروه گروه به شهرها روی می آورند و نیروی کار خود را به نازل ترین بها عرضه می دارند و از این راه تأثیر پس نامساعدی بر میزان دستمزدها و در نتیجه بر قوه خرید عمومی می گذارند.

بر عمق و وخامت بحران می افزایند و سطح متوسط آگاهی زحمت کشان را پایین می آورند. باری از سال ۱۹۲۷ که ترمیم ویرانی ها پایان پذیرفت و تولید صنعتی به پایه ۱۹۱۳ سال پیش از آغاز جنگ جهانی رسیده مسئله ای مطرح گشت که رشد آینده جامعه را در گرو خود داشت و آن چگونگی تأمین غله و همچنین گوشت و فرآورده های شیری مورد نیاز روزافزون شهرها از يك سو و از سوی دیگر ازدیاد محصول مواد خام کشاورزی مانند پنبه و دانه های روغنی و غیره برای - صنایع بود. بی شک بهره برداری انفرادی از قطعات

برای خرید کتاب زمین نوآباد نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 امکان استفاده از ماشین و شیره های علمی کشاورزی و بنا براین پائین بودن اضطراری بازده زمین نمی توانست جوابگوی نیازمندی های پیش از پیش وسیع کشور باشد. کشاورزی برای آن که از صورت مانعی در راه پیشرفت جامعه بدر آید و خود يك ركن مشرقی و مرفه اجتماع گردد می بایست به يك تحول کیفی تن دهد. واحدهای کوچک انفرادی که گذشته از آنچه گفته شد. به عنوان زمینه رویش طبیعی روحیه و رفتار بورژوائی با خصلت اجتماع توین در تضاد بود .

می بایست در واحدهای بزرگ تر مجتمع گردد و در وهله نخست زمین های زیر گشت سراسر یک روستا را در بر بگیرد تا با یک کاسه شدن امکانات مادی کشاورزان به اضافه اعتباراتی که دولت برای كمك بدان ها اختصاص می داد امکان به کار بردن ماشین های کشاورزی و استفاده از شیوه های علمی مدرن برایشان حاصل شود. سطح کشت و بازده زمین بیش تر شود و حجم محصولات کشاورزی و دامداری به قیاس افزایش نیازمندی های کشور با گام های سریع تری فزونی باید.

انتقال به اقتصاد کالخوزی یا جبس اشتراکی کردن کشاورزی که در زمستان سال ۱۹۲۹ آغاز شد در مسیر چنین ضرورتهایی جریان یافت. در حقیقت این یک نوع لشکرکشی به مواضع مالکیت فردی در تولید کشاورزی بود و هنگامی صورت پذیرفت که سهم واحدهای بزرگ کشاورزی دولتی یا ساوخوزها در کل تولید به میزان معینی رسید که به دولت در صورت مقاومت و کارشکنی قشر مرفه دهقانان اجازه مانوور برای تأمین حداقل نیازمندی های شهرها و مراکز صنعتی را میداد تنظیم نفسه مبارزه و آرایش نیروها نیز در عرصه این نبرد با دقت صورت گرفت: 

بسیج عقانان کم بضاعت بی طرف نگهداشتن دهقانان میانه حال و جلب تدریجی آنان از راه بحث و اقناع رسه کن کردن کولاک ها از راه مصادره زمین و دیگر

 

 

دانلود کتاب زمین نوآباد جلد اول

دانلود کتاب زمین نوآباد جلد دوم