کتاب جنگ آخر زمان که توسط ماریو بارگاس یوسا نوشته شده است.که دارای تعداد نهصد و سیزده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این داستان نخستین داستان یوسا است که اتفاقات آن در کشوری غیر از پرو به معنای برزیل و در وقت غیر از زمان معاصر نویسنده با معنای در قرن نوزدهم روی داده است.جنگ آخرالزمان داستانی از ماریو بارگاس یوسا رمان نویس مشهور پرویی است. این کتاب رویداد داستانی شورش و جنگ کانودوس است که آخر قرن نوزدهم در منطقه باهیا در شمال شرقی برزیل انجام شده و روی داده است .در کشور برزیل که در حال حاضر از نظام سلطنتی به نظام جمهوری گذار نموده دسته‌ای از مردم خیلی تهی دست و رنج کشیده منطقه بیابانی باهیا که اعتقادات خشک مذهبی دارند تحت تاثیر یک واعظ خیلی مذهبی شورش می‌کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنگ آخر زمان تماس بگیرید

دانلود کتاب جنگ آخر زمان