دانلود کتاب رمان آتش از آتش که توسط جمال میر صادقی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.علیخان پالتو خود را به دوش خواهد گرفت و دم در رفته اند. بنز آلبالویی رنگی زیرچراغ برق کوچه ایستاده است. مرد خوشپوش و آراستهای جلو در خانه آمده است و با علیخان احوالپرسی گرمی نموده است. آن هنگام به بنز آلبالویی رنگ اشاره داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان آتش از آتش تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان آتش از آتش