کتاب داستان سیاسنبو و داستانهای دیگر که توسط محمدرضا صفدری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هشتاد صفحه می باشد.نمونه داستان سیاسنبو برگرفته از داستان های سیاسنبو و اکو سیاه و علو و چتر و بارانی و کوچه کرمانشاه و چاقوی دسته قرمز و سنگ سیاه و دو رهگذر می باشد.کتاب داستان سیاسنبو ماحصل شش سال کوشش صفدری واسه ی به وجود آوردن این نوشته است. نکات قابل دقت در این نمونه پسند صفدری در ترتیب صورت دادن داستان ها می باشد. او رمان و قصه ها را بر پایه ی انضباط و ترتیب تاریخ نگارش آن ها به ترتیب نکرده است ولی وجود داشتن شخصیتی محوری در همه ی داستان ها موجب شده تا داستان ها بر پایه ی برتری و اولویت و عقب افتادن زمان در سرنوشت این شخصیت مرتب گردد. بر این پایه وقتی که مطالعه کننده چند داستان اولیه این مجموعه را مطالعه می کند می فهمد که با داستان هایی سر و کله داشته که از یک رویداد و گفته ی بنیادین منشا گرفته است. این داستان و اتفاق کل سه دهه سرنوشت شخصیتی به اسم حسنو را از بچگی تا اندازه ی سی سالگی در بر می گیرد. که به طور نوشته های از هم جدا شده داخل این مجموعه جمع آوری شده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان سیاسنبو و داستانهای دیگر تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان سیاسنبو و داستانهای دیگر