این کتاب به احترام یک کاربر قرار داده شده که مکرر در ایمیل تقاضای کتاب هوس های دخترانه اثر فواد فاروقی را داشتن.از اینرو طبق بررسی نسخه چاپی پیدا نشد تا تقدیم کنم.تا در سایت دوستی عزیز نسخه الکترونیک کتاب را دیدم و با اجازه ایشان به اشتراگ گزاشتم امید که منع پخش نذاشته که اگر چنین باشد گزارش دهید حذف گردد

دانلود کتاب هوس های دخترانه