کتاب گیله ماردان که توسط گیل آوایی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نگاشتن این کتاب احساس ناخودآگاهی می باشد که ذهن و تفکر پا به فرار من در نیمه تاریکی به جان من انداخته است. موجبات واسه ی خیلی ها اتفاق افتاده است.وقت و لحظه ی تفکرات و ذهن و فهم که در خاک ما شرایط را در آن زندگی کرده باشیم که از هیچ نماد و شکل دین و مانند های آن خبری نمی باشد.با این مفهوم که اینکه نه نام و نه رسوم و نه امام و نه امامزاده ای وجود داشته است و نه مراسم و عزا و عاقبت بد آن است. اینگونه که احساسی مرا کشاند به یک زمانه ی وهمی که تمامی داستان در گیلان با همه ی خصوصیات های گیلک و گیلکی گذشته است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گیله ماردان تماس بگیرید

دانلود کتاب گیله ماردان