کتاب سیمای محمد اثر دکتر علی شریعتی از شاخصترین سخنرانی های دکتر می باشد. یکی از کتاب هایی که درباره حضرت رسول صحبت شده است و درباره ایشان مجموعه صحبتهای دکتر علی شریعتی است.برای خرید کتاب سیمای محمد نوشته دکتر علی شریعتی تماس بگیرید

دانلود کتاب سیمای محد