کتاب انسان تک ساحتی که به دست هربرت مارکوزه نوشته شده است.که دارای تعداد دویست و پنجاه و شش صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده به سبب یکی از تاثیرگذارترین متفکران مکتب انتقادیو در اثر انسان تک‌ساحتی که به سال هزار و نهصد و شصت و چهار به رشته تحریر صورت گرفته است. سلطه و استیلای تکنولوژی‌های مدرن بر آدمی را به چالش کشانده است و تک‌بعدی شدن تفکر اجتماع و آدم را نتیجه منطقی مدرنیته در همه ی بعدها آن دانسته است.هربرت مارکوزه داخل برلین و در یک خانواده یهودی متولد شده است.درس خویش را در فرایبورگ به آخر رساند و زمانی شاگرد هایدگر و هوسرل بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انسان تک ساحتی تماس بگیرید

 

دانلود کتاب انسان تک ساحتی