کتاب راههای تقویت اراده در ۲۱ روز که به دست گروه موفقیت شاهرخی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اراده نیرویی باطنی می باشد که واسه ی تصمیم گیری و آغاز کار و انجام هداف های و وظایف در مقابل عقب انداختن کارهاو تنبلی نقش پادزهر را ایفا نموده است.اراده نیرویی داخلی می باشد که تو رل مجبور می نماید به میل خود و از روی هوس رفتار نخواهد کرد و به تو ممکن می دهد بر همه ی مانع های و سدهای بیرونی غلبه خواهی خورد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راههای تقویت اراده در ۲۱ روز تماس بگیرید

دانلود کتاب راههای تقویت اراده در ۲۱ روز