کتاب اندکی تفکر که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. ما سوار اندیشه هاییم می باشیم. یک اندیشه فروکش خواهد کرد و سوار ذهن بعدی خواهند شد. همانند موج سوار و می بایست به زیر ذهنها خواهیم رفت و بفهمیم که ما اقیانوس می بایم و این اندیشه های در سطح اتفاق خواهند افتاد.کسی که در اندیشه می باشد به سراغ فکر است که بحث و ستیزه کند و تمام اینها موجب شده است که فرد در سطح مانده باشد و به زیر اندیشه ها نرود لذا فکر را جدی خواهد گیرد و از اتفاقات درد خواهد کشد و برای آنکه ساقی فرخ رخ را نمی بیند. مبارک رویی ساقی برای ما بسیار لازم است و باید اول ساقی را ببینیم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اندکی تفکر تماس بگیرید

دانلود کتاب اندکی تفکر