کتاب اندیشه ورزی که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. جهان به این بزرگی و با این صورت قدیمی برنامه دارد. آیا این غمگین کننده نیست من واسه ی سرنوشت و آینده ی خودم هیچ برنامه ای نداشته باشم.و حیات خود را فقط بر پایه و اساس اصلِ احتمالات و تصادف به عاقبت رساند.این غصه انگیز نمی باشد من باشم اما بدون برنامه و بدون اهداف زندگی کنم.بله زندگی را من انتخاب نکرده اما می شود و قابل تغییر است.آدم هنگامی بدون برنامه و هدف باشد به این مفهوم است که در راه زندگی حیوانی قدم بر دارد و در یک سطح اولیه به زندگی ادامه می دهد و بسیار زنده است تا اینکه زندگی نماید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اندیشه ورزی تماس بگیرید

دانلود کتاب اندیشه ورزی