کتاب عصبانیهای عصر ما که به دست کارن هورنای نوشته و به دست ابراهیم خواجه نوری ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. ما کارن هورنای خیلی از نظرهای فروید و از جمله نظریه مشهور غریزه جنسی او را رد نموده استت. او بر ضد فروید که علت مهم و پایه ای بیماری‎های روانی را سرکوب کرده و تمایلات غریزی و از تمام مهم‎تر غرایز جنسی می‎دانسته است. اعتقاد دارد که بیماری‎های روانی شامل ارتباط خشن ناهنجار افراد محیط با کودک می‎باشد. در این اثر و هورنای اصول نظریات خود را در باب ساختمان عصبیت بیان خواهد کرد و به طوری که اجتماع و صحیح و موشکافانه به ترسیم خصوصیات شخصیت عصبی و شیوه ی شکل‌گیری و رشد آن پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عصبانیهای عصر ما تماس بگیرید

دانلود کتاب عصبانیهای عصر ما