کتاب مهندسی مطالعه که به دست هادی بیگدلی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. دید و نظر از کل مستلزم یک سازماندهی و ارتباط داشتن منطقی میان اجز می باشد که ضمن رمزگردانی درست موضوع ادراکی و یادآوری آن را درست و راحت می نماید. به هر مقدار که داخل داده های شناختی تفکر توانا بوده بسیار در قسمت هشیار ذهن متجلی شود به همان اندازه هدایت ارگانیسم را عهده دار خواهند بود.دید و نظرمان را به خواندن کتابها تغییر خواهیم داد. بجای غرق شدن در لابلای کلمات و جمله ها و پارگرافها کوشش نماییم از کل به جزء رسیم . و واسه ی این منظور اول باید از جزء به کل داخل شویم و همچنان از کل و با دیدی متفاوت نسبت به گذشته و جزء جزء ها را ادراک نماییم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مهندسی مطالعه تماس بگیرید

دانلود کتاب مهندسی مطالعه