کتاب حاضر یکی از بهترین کتاب هایی است که در زمینه بهداشت روان صحبت شده است.این کتاب بصورت کامل با سر فصل های اساسی و اصلی در زمینه شناخت روان و لازمه درک بهداشت روان به انسان یاری می رساند.در این کتاب با مفهوم درست بهداشت روان آشنا خواهید شد و می توانید بعنوان یک رفرنس دقیق استفاده نمایید سرفصل های کتاب بهداشت روان عبارتند از

اختلالاط دو قطبی(افسردگی شیدایی) – Dipolar Disorder اختلال استرسی پس از حادثه یا Post-Traumatic stress Disorder . داروهای ضد افسردگی Antidepressants 4. افسردگی Depression 5. مشکل خواب

Sleep problems 6. بیماری وسواسی جبری Obsessive Compulsive Disorder 7. بیماری جسمی و بهداشت روان Phisical Illness and mental health 8. اختلالات شخصیتی

دانلود کتاب بهداشت روان