کتاب آسیب شناسی روانی که به دست دکتر حسین آزاد نوشته شده است.که برگرفته از چهارصد و نود و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. بلکه نتایج و محصولی است از قانون های رشد و یادگیری و اندیشه که ممکن بودن شناخت حقیقتهای روانی را واسه ی ما ایجاد می سازند و خواهد توانست در تشخیص گروهی خاص که از مسائل خصوصی رنج برده اند سودمند می باشد. این قسمت آنهایی هستند که از دنیایی از فردهای دیگر تفاوت داشته .بی داشتن شالوده ی منسجمی از فرایندهای شخصیت و مسیرهای که درک آنها در تمامی بعدها و رفتار و بهنجار یا نابهنجار در حال انجام کاربرد است .نخواهیم توانست به درک و فهم عمق مسائل آسیب شناسی روانی نائل شده است.سبب این امر نمایان است برای آنکه آسیب شناسی روانی جدا و تفاوت داشته از برخی از رشته های روانشناسی نمی باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آسیب شناسی روانی تماس بگیرید

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی