کتاب چهارده اختر تابناک که به دست احمد احمدی بیرجندی نوشته شده است.کتاب وجود داشته روبرو شامل نگاشته ی آقای احمد احمدی بیرجندی است که در توضیحات زندگانی پیامبر اکرم و حضرت زهرا و ائمه اطهار نوشته شده است. نثر شیوا و روان استفاده از منبع های با اعتبار و استنادات تاریخی درست و تحلیل‌های عالمانه و همچنان بکارگیری چاشنی شعر در بین متون و نوشته ها از خصوصیات درخور دقت بسیار این اثر است. نگارنده در قسمتی از نوشته های خویش به اهداف از نوشته این اثر اشاره کرده و آورده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چهارده اختر تابناک تماس بگیرید

دانلود کتاب چهارده اختر تابناک