کتاب حاضر درباره بیت المقدس  و تاریخ آن است.عنوان کتاب تاریخ اورشلیم به تاریخ کامل آن پرداخته است به اتفاقات و گزارشاتی که طی قرن برجای مانده. و این کتاب برگرفته تحقیق تاریخی پیرامون فلسطین است.از تمام اقوام و سیر تکامل زندگی در این سرزمین.برای خرید کتاب تاریخ اورشلیم تماس بگیرید

 

 

دانلود کتاب تاریخ اورشلیم

برگرفته از بوکی ها