دانلود کتاب سفرنامه جکسن : ایران در گذشته و حال اثر براهام و ویلیامز جکسن ترجمه منوچهر امیری - فریدون بدره ای

 

 فراهم آوردن این کتاب کاری است که در این سه سال اخیر چنانکه دلخواه من بوده است انجام یافته و اکنون که پایان گرفته است افسرده دلم.
اگرچه آن را در عین تفرقه خاطر ناشی از گرفتاریهای اداری و اجتماعی و علاوه بر وظایف عادی دانشگاهی نوشته ام.
من این کتاب را سفرنامه و تحقیق خوانده و با در آمیختن این دو مطلب کوشیده ام کاری به نسبت دشوار انجام دهم و امیدوارم که دست کم جوهر و حقیقت این کتاب مصداق عنوان سفرنامه و تحقیق را یافته باشد حتی اگر آن را در سنجش با معیارهایی که پایبند رعایت انها هستم خالی از نقص و عیب نیابند.
در آغاز این وسوسه در من پدید آمده بود که بعضی فصلها همچون فصول مربوط به تخت سلیمان و کنگاور و ری و پاره ای از بخش مخصوص به سنگنبشته های پارسی باستان را مشخص و ممتاز گردانم و به خواننده هشدار دهم که این فصل به دانش پژوهان اختصاص دارد و در اغاز دیگر فصول مانند فصلهای مربوط به شهرهای گوناگون که تحت عنوان با کاروان و دسته سواران .پازارگاد و تخت جمشید اورده ام بنویسم که این فصل برای عموم خوانندگان است.اما سپس بران شدم که چنین شیوه ای بکار نبندم زیرا می پندارم که سود نهایی هر دو دسته یکی است.
اگر خواننده عادی هنگاممطالعه فلان مبحث فنی چرت بزند چون به مطلب دلخواهش برسد حالی و نشاطی به وی دست می دهد.
لیکن همین گفتار دل انگیز و ذوق امیز ممکن است چشمان خوتاننده متخصص را خواب الود کند و اما خواندن شرحها و به اصطلاح تفسیرها نیز ممکن است خواب اور باشد و نتایجی به ذهن خواننده القا کند که مولف قصد ابطال انها را داشته است.

 

برای خرید کتاب سفرنامه جکسن نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

و به این ترتیب نقض غرض حاصل شود.از این رو از اوردن شروح و تفاسیر زائد خودداری کرده و کوشیده ام نکاتی را مطرح کنم که سعی در تاکید انها دارم.
طی اقامت در ایران با کوشش فراوان توانستم بسیاری از جاهای ان سرزمین را سیاحت و طرز زندگانی ایرانیان را با چنان رغبت و دلبستگی مطالعه کنم که زاده شور و شوق من در موضوع مورد بحث بوده است.
ان هم با پشتکاری که پس از سالها تمهید مقدمات کار در ادمی پدیدار می اورد.
ارزو داشتم که از فرصت و وسایلی بیشتر برخوردار بودم و از تجربتی که به سالیان در سیر و سفر اندوخته ام اموخته ام که عواطف و تاثیراتی که چند ماه اقامت در کشوری بیگانه در انسان برجای می گذارد بسا جاندارتر از ان است که پس از سالها زندگی در ان دیار در ادمی پدیدار می گردد

 

دانلود کتاب سفرنامه جکسن