کتاب حکایتهای گلستان سعدی به صورت روان که به دست محمد محمدی اشتهاردی نوشته شده است. یکی از پادشاهان خراسان سلطان محمود غزنوی را در خواب دیده بوده است که تمام بدنش در قبر پوسیده و ریخته جز دیدگانش که سالم می باشد و به اطراف نظر دارد و نگاه می نماید. خواب خود را واسه ی معبران تعریف نموده است.معبران از تعبیر کردن این خواب در هم ماندند و نتوانستند آن را تعبیر نمایند به غیر از درویشی پارسا و فقیر که گفت سلطان محمود همچنان چشمش نگران است که ملکش در دست دگران می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حکایتهای گلستان سعدی به صورت روان تماس بگیرید

دانلود کتاب حکایتهای گلستان سعدی به صورت روان