کتاب داستان سیاوش که به دست فردوسی نوشته شده است. داستان سیاوش یکی از مهم و اساسی ترین داستان های شاهنامه می باشد. دکتر اسلامی ندوشن داخل کتاب مرگ و زندگی پهلوانان در شاهنامه نگشته است که نمایندگان طبایع انسانی از بهترین و بدترین در شاهنامه جمع شده اند. ضحاک نمودار بدترین می باشد و سیاوش جزو بهترین هاست و مرگش جنبه ای از علوّ روح انسانی را که تسلیم و ایثار محض نموده است و نمایان کرده است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان سیاوش تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان سیاوش