کتاب پر یادگار که توسط هدی صابر نوشته شده است.که دارای صد و پنج صفحه می باشد.کتاب مقابل شما دفتر نخست از نمونه های دل نوشته‌های شهید هدی صابر تحت عنوان اسم پر یادگار بازداشتگاه پنجاه و نه عشرت آباد و زندان اوین است. این اثر برگرفته بر بیست و شش نثر شعر مانند و مطلب و متون ادبی و اجتماعی مختصر و کوتاه می باشد که به مناسبت‌های گوناگون در زمانی که داخل زندان بود نوشته است . تصاویر دست‌ نوشته بعضی از قطعات همچنان در آخر نوشته ذکر شده است. شعر پر یادگار یکی از ماندگارترین اثرات نوشته شده به دست شهید صابر در تفسیر چطور متصل شدن با شخصیت شهید محمد حنیف‌ نژاد در مسیر سرنوشت شهید صابر می باشد.که قبل از این همچنان در انتشارات چشم‌انداز ایران چاپ شده بود. اسم این شعر وزین واسه ی این نمونه منتخب شده است. خواندن این شعرها و مطالعه کننده را علل خصوص بر راه زندگی شخصی و اجتماعی شهید صابر بلکه با تاریخ قسمتی از زندان‌ها و عنصر اندیشه های شهید صابر که در خصوص قطعات ادبی گفته شده همچنان آشنا می کند. برای خرید کتاب پر یادگار به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب پر یادگار