کتاب طلا در مس اثر رضا براهنی

 بین سور رئالیسم غرب و عرفان شرق تشابهاتی است.نخست در اینکه هر دو بدنبال نوعی ذهنیت مطلق می گردند.هردو میخواهند در نوعی کمال غیر فیزیکی گونه ای کمال غیر عینی و اوج غیر قابل لمس معنوی و روحی غرق شوند.
عارف از طریق سمبولها و علامات و اشارات دنیای کثرت به منبع اصلی آن تصویر بزرگ یعنی عالم وحدت راه می یابد.
در هرگام که عارف بر می دارد اشیاء و تصاویر و سمبولها را وسیله قرار می دهند تا خود را در بیخودی مستحیل و مستغرق کند.
سیر و سلوک عارف از مرتبنی به مرتبتی دیگر و بالاخره استحاله او در معبود و یا عالم و حدت و هویت مشابه یافتن با تصویر بزرگ معبود خود نوعی اسطوره انسانی است.
نوعی شعر است که از قوه به فعل درامده .بدین معنی که در یک شعر نیز تصویری پدید می اید که بمنزله مرتبت نخستین سلوک است.تصویری دیگر بر اساس ان و در جهت تکمیل و تکوین ان افریده میشود و تصاویر دیگر نیز بر روی همان تصاویر مثل مراتب مختلف عرفان .مثل پله های یک نوردبان و بیش از ههمه مثل نمای بیرون مکانها و معابد مقدس هند تا شعر به اوح خود برسد و تمام شود.

در سیر تکاملی عارف .سیر تکاملی یک شعر نیز گاهی دیده میشود.عارف ذره ایست که با اشتیاق و با شتاب بسوی افتاب معبود می رقصد تا در ان خود را نابود سازد.
در سورئالیسم نیز اشیاء بطور ناخود اگاه حالتی ذهنی می یابند.
شاعر با کلیدهایی که از ضمیر خود اگاه بعاریه گرفته.ناگهان خود را در میان اشیایی مییابد که به روح او تعلق یافته اند.
این اشیاء انقدر ذهنی شده تلطیف گردیده اند که شاعر با انها احساس سازش کامل میکند ولی میداند که این اوست که در اشیاء چیزی وراء عینین و حقیقیت انها افریده است.
این حرکت بسوی مطلق در سور رئالیسم نوعی حرکت در جهت اشیاء ذهنی شده است.

 اشیاء انقدر عینین خود را پاک و اثیری و لطیف میکنند و انقدر رفت و احساس می یابند که تبدیل به جلوه ای از جلوه های روح ادمی یا ناخوداگاه او می شوند.

انچه در فوق خواندید بخشی از نوشته دکتر رضا براهنی است که در جلد نخست کتاب طلا در مس بعنوان نمونه اورده ام.

برای خرید کتاب طلا در مس اثر رضا براهنی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب طلا در مس