دانلود کتاب زنان سخنور: از یک‌ هزار سال پیش تا امروز به زبان پارسی سخن گفته اند علی اکبر مشیر سلیمی

 

 

از سال ۱۳۱۲ خورشیدی که این بنده ناچیز پس از هشت سال و اندی خدمت روزنامه و زین و نامدار آنروز تهران یعنی شفق سرخ را دست کشیده خود مستقلا بچاپ و پخش نامه هفتگی مربی و ماهنامه «گلهای رنگارنگ که هر دو در زمان خود تازگی داشت و یکی دارای روش آموزشی و دیگری ادبی بود دست زدم؛ نیازمندی روز باین اندیشه ام انداخت تا دفتری از زنان سخنور که بزبان پارسی از یکهزار سال پیش سخن گفته و تا امروز کسی مانند آنرا باینگونه فراهم نساخته یا سفینه ها و تذکره ها کوتاه آمده ، نام و نشان و یادگارهای زیبای آنان را ننوشته و بیشتر بنوشتن سرگذشت و تراویده های گویندگان مرد پرداخته اند برآید و این نیازمندی همگانی را تا جائیکه از دستم ساخته باشد برآورده سازد بویژه سخن سرایان زبر دست و توانایی در میان زنان هست که گفته های نغز و دلنشین دارند و پاره ای با برخی از سرآمدان سخن برابر و همسنگ است و باید در دفتری بزرگ و آبرومند گرد آید تا آشنا و بیگانه به ارزش هنری و پایه اندیشه زنان ایرانی پی برده بدانند .

که اینان هم دست کمی از زنان کشور های پیشرو جهان متمدن ندارند و میتوانند با شایستگی تمام در پرتو آموزش و پرورش نوین همدوش دیگران پیش بروند و گامهای بلند بردارند ، بویژه در زمانهای دور که زنان جهان روز گاریدی داشتند ، همه در تاریکی و نادانی بسر برده از نعمت آزادی و مزایای اجتماعی بی بهره بودند، در میان زنان ایرانی با همه قید و بندها : رابعه ها ، مهستی ها، نورجهانها مخفی ها، مهریها و پادشاه خانونها در مقام برابری با مردان بر آمده داد سخن داده اند.

همچنین زنان امروزه ایرانی نیز با بررسی این دفتر و خواندن یادگارهای نغز و شیوای بانوان خشنود شده بیش از پیش در راه فراگرفتن دانش و هنر بکوشند و هنر نمایی درخشنده تری بنمایند . این اندیشه والا و دشوار با بدرازا کشیدن چاپ ماهنامه ها و کتابها و پس از آن هفتگی نامه های پیوسته گلهای رنگارنگ و افزوده شدن کار (مجله رسمی آموزش و پرورش وزارت فرهنگ و کارهای اداری دیگر، مرا از دست زدن بچنین کاری دشوار بازداشت تا سال ۱۳۲۵ که گلهای رنگارنگ مانند روزنامه های سیاسی روز بدون اندیشیدن ادبی و آموزشی بودن آن بازداشت و دوره های پنجگانه اش به ۷۹ جلد پایان یافت زمینه دست زدن باین دفتر را فراهم ساخت.

نخست بررسی دفتر خیرات حسان گرد آورد شادروان محمد حسنخان اعتمادالسلطنه (که بیشتر آن برگردان شده از سفینه مشاهير النساء ترکی شادروان سید محمود ذهنی افندی پارسی است و کمی هم از زنان سخن سرای زمان فتحعلیشاه و ناصرالدینشاه قاجار را در بر دارد) پرداخته، آنگاه داستان نامه ها سفینه ها و تذکره های خطی یا چاپ شده تاریخها و مجلات که در پایان این دفتر از آنها نام برده شده خوانده یاد داشتهای بسیاری برداشته ، ده سالی سرگرم این کار در خانه و گوشه و کنار یا کتابخانه های ملی و مجلس و ملك وديگر جاها . ا بوده تا اینکه سر انجام دفتری باینگونه آماده ساخته امید آنکه خوانندگانرا دلخواه و دانش پژوهانرا سودمند افتد. با اینهمه نگارنده بر آنسر نیست که دفتری بزرگ و بیمانند ولی بی عیب و نقص فراهم آورده است بلکه بکامل نبودن آن آگاهی دارد و این را هم میداند کاری که تهی از کری و کاستی بوده باشد کدام است؟ چه هنوز زنان سخنوری از گذشته و امروز میباشند که نامشان در اینجا نیامده یا باز ترانه های دیگری بعض سخنوران این دفتر هر آینه دارند که بدست نیامده یا از میان رفته است و در آینده باید بدست آورد و بر این دفتر افزود . جان سخن اینکه نویسنده بر آن نبود که همین دفتر را هم بچاپ رساند با ند با آنکه بهشتصد برگ رسیده و در دو دفتر بقطع وزیری چاپ میشود بلکه میخواست باز چند سالی بررسیهای خود را دنبال کند همچنانکه خواهد کرد تا دفتری بهتر و کاملتر فراهم آورد بسفارش دوستان ارجمند ادبی خود که سالهاست از این کارم آگاهند و نیز از ترس اینکه مبادا روی دستم بروند و تقلید درست یا نادرستی بنمایند چاپ همین اندازه تن در داده بخواست خدای یکتا اگر عمری بود در چاپهای آینده بر مزایای آن افزوده حق مطلب را بهتر از این اداء خواهد کرد .

 

برای خرید کتاب زنان سخنور نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

کسانیکه در چنین کارهایی دست دارند و از رنج تألیف آنهم تألیف همچودفتری که کمتر پیشینه و منابع دارد آگاهند بخوبی میدانند که برای گرد آوری و تألیف این دفتر تا چه اندازه صرف وقت شده و مؤلف چه رنج فراوانی کشیده است؛ زیرا تذکره نویسان سفینه های خود را و پژه مردان ساخته با از یکدیگر گرفته اند: تذكر عرفات با مجمع الفصحائی با آن کلفتی و بسیاری برگهای بزرگ آن یا تذکره های مانند آن بر ن برسبیل اشارت تنها از دو سه تن زن سخنوری چون مهستی و رابعه و مستوره نام برده اند. در این زمان هم هر کس تذکره نویسی دست زده با از گویندگان گذشته گلچینی کرده یا برخی از مردان سخنگوی امروز را در دفتری گرد آورده باز زنان سخن سرا را نادیده گرفته و چشم بر هم گذاشته است .

سبب این فرد گزاری و چشم پوشی دانسته یا ندانسته همانا محظورات و دشواریهایی است که آنان را از رفتن دنبال چنین کاری بازداشته چنانکه یکی از آنها بی اعتنایی جامعه بزنان و تحقیر آنان است که هنوز با وجود رو بازی و پیشرفت شگرف و شایسته ستایش زنان باز آثار همچو رفتار ناروایی کم و بیش باقیست و نمیخواهند حقوق زنان را شایستگی شناسند ، چه زنان در زمانهای گذشته از حقوق و مزایای زندگانی اجتماعی بهره ای نداشته و در قید رقیت مردان بوده ، جزئنی چند از زنان درباری یا بزرگان که تحت تعلیم آموزگاران سرخانه قرار میگرفتند. سایرین دروادی نادانی و گمراهی بسر میبردند.

 

دشواری دیگر کمی منابع برای مراجعه و بررسی بوده که بمناسبت همان بی اعتنایی جامعه بزنان کسی درصدد گرد آوردن آثار آنان و آماده ساختن تذکرهای جامع از ایشان برنیامده است. بیسوادی مردم . کسادی بازار کتاب ، بی رغبتی با نداشتن جرأت این کار که مبادا بر آنان طعنه ای بزنند یا هر آینه ملاحظه راحت طلبی و سود آنی که گاهی دامنگیر میشود از جمله دشواریهایی است که گفته شد ، شاید نویسندگانی هم بوده اند که توانایی دنبال کردن این کار را داشته اند ولی دست زدن بتألیف همچو کتابی را کار مهمی ندانسته اند غافل از اینکه اشتباهی بیش نیست زیرا نویسنده ای که اندیشه روشن و آرزوی ترقی جامعه را داشته باشد و باین اصل ایمان دارد که ارشاد جامعه با آموزش و پرورش و پیشرفت زنان مربوط است هیچگاه چنین توهم و تصوری بار دست نمیدهد بویژه که آئین مقدس اسلام هم علم را برای زن و مرد یکسان خواسته و بهشت را نیز در زیر گامهای مادران دانا و پرورش یافته دانسته است و ما در دیباچه دفتر دوم که زیر چاپ است بتفصیل در این باره یعنی تاریخچه ترقی زنان جهان و ایران تا امروز و تحولی که در زندگانی آنان روی داده است سخن خواهیم گفت.

اينك ديباچه این دفتر را بهمین اندازه برگزار کرده و آنچه را که لازم است گفته شود اینست که دفتر اول تا حرف (غ) پایان یافته و دفتر دوم نیز بهمین گونه در بیش از ٤٠٠ برگ با تصویر از حرف (ف) تا (ی) و بر رویهم شرح حال و آثار بیش از دویست زن سخنور را دارا خواهد بود. چنانکه در خود کتاب هم پیش بینی شده بازخواهشمند است از سخنورانی که یکی دواتر از ایشان چاپ شده است شرح حال و عکس و آثار دیگری از همه گونه چه چامه و چه چکامه وغیره بنشانی این مؤلف بفرستند تا در چاپ دوم افزوده شود.

همچنین از بازماندگان سخنورانی که آثار آنان در این دفتر آمده است انتظار دارد که برای تکمیل سرگذشت و آثار آنان در این دفتر آنچه اطلاعات با آثاری موجود دارند بفرستند تا در چاپ دوم مورد استفاده قرار گیرد . از ارباب جرائد و نویسندگان محترم خواستار است که با راهنمایی و اعلام نظریه خود این خدمتگزار قدیمی فرهنگ و مطبوعات را سپاسگزار فرمایند تا هر گونه لغزشی را برای چاپ دوم جبران و چاره جوئی ،کند ، از آقای زانیج خواه در زحمت ساختن گراورها و آقای ساسان بخش بود که در کشیدن صورت پشت جلد و ٤ صورت سخنوران همکاری فرموده اند و همچنین همکاری فنی سایر آقایان در هر قسمت از این کتاب سپاسگزاری مینماید. در پایان بسیار خورسند است که انتشار این دفتر با روز ۱۷ دی که روز آزادی زنان ایران و تساوی آنان با مردان است تصادف نموده و چنین توقیقی را حسن تصادف تلقي و بقال نيك ميگيرد .

 

دانلود کتاب زنان سخنور(جلد اول: از حرف الف تا حرف غ)
دانلود کتاب زنان سخنور (جلد دوم: از حرف ف تا حرف ی)
دانلود کتاب زنان سخنور: جلد سوم