دانلود کتاب کلک خیال انگیز: فرهنگ جامع دیوان حافظ

 کلک خیال انگیز با این که به شرح ابیات دشوار و ریزه کاریهای نهفته در آنها پرداخته است. از قبیل شرح سودی بر حافظ نیست (۱) زیرا که این نویسنده به حکم تجربه، این گونه
شرح نویسی را مناسب ترین و مفیدترین شیوه برای درسهای حافظ شناسی نمی داند.
را به درستی هم شرح داده باشند چون این شرح نمی تواند همه اطلاعات درباره آدم را که در چهارده بیت در دیوان حافظ پراکنده است به خواننده بدهد شرحی کافی و کامل برای شناخت آدم از نظر حافظ نیست راه درست و یا درست تر به گمان من این است که نخست نه تنها بیت دوش دیدم ... بیل تمامی دیگر بیتهای حافظ درباره آدم را زیر عنوان آدم بیاوریم و آنگاه تمامی گفتنی های مربوط به آن را به طور مستند ولی ساده و روان و روشن بنویسیم و به این ترتیب خواننده را برای دانستن معنی نه فقط یک بیت بل همه ابیات درباره آدم به اطلاعات لازم مجهز یگردانیم و با این شیوه و ترتیب با نظمی منطقی هم کلید قفل های ندانسته ها، اشاره ها و راز و رمزها را به دست جوینده توسفر بسپاریم و هم در گام ها و منزل های نخستین همراه او باشیم و آنگاه بدرودش بگوییم و به خدایش بسپاریم و اطمینان بیاییم که وی خود بقیه راه را به درستی خواهد پیمود و به مقصد نهایی خویش خواهد رسید و گمانم که این روش شیوه درست آموزشی و صرفه جویی در وقت نیز هست زیرا دیگر نیازی به شرح ساده ترین اشعاری که
خواننده خود معانی آنها را به درستی میداند نداریم و برای این کار وقتها را تلف نمی کنیم از این جاست که یک کتاب آموزشی قالب و صورت لغت نامه یا فرهنگ را پیدا می کند و این همان پیکری است که کلک خیال انگیز نیز یافته است اما کلک خیال انگیز به این که یک کتاب فرهنگ است و معنی و شرح حدود سه هزار واژه و ترکیب و اصطلاح و تعبیر و نام به ترتیب حروف الفبایی در آن آمده است با دیگر فرهنگها به جز لغت نامه شادروان دهخدا تفاوتهای
نمایانی دارد.

برای خرید  کتاب کلک خیال انگیز نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

نخست این که چون به ،تقریب تمامی فرهنگها معانی مختلف یک واژه را بدون ارائه شاهد و مثال و نمونه ثبت کرده اند ممکن است در انتخاب کردن و یافتن معنی درست از میان آن معانی مختلف خطایی رخ دهد و در اثر آن به معنی درست شعر راه برده نشود. بنابراین حافظ خوان مبتدی به کتاب فرهنگی که معانی را با نمونه ها و مثالهای مربوط به هر یک به تفکیک آورده باشد نیاز دارد و کلک خیال انگیز چنین فرهنگی است. دیگر آن که چنین فرهنگی بدون داشتن یک ویژگی دیگر برای آنکه کتاب آموزشی باشد و یک حافظ خوان را برای ارتقا یافتن به یک حافظ دان یاری نماید کافی و تمام نیست و آن اینست. که این فرهنگ باید راهنما و آموزنده ظرایف و ریزه کاریهای هنری شعر حافظ نیز باشد و کلک خیال انگیز دارای چنین ویژگی نیز هست زیرا در پیش گفتار مشروح کتاب که پس از این گزارش آمده است ضمن عرضه داشتن انواع آگاهیهای اساسی درباره حافظ و زندگی و کار و شعر او
ریزه کاریهای هنری وی در قافیه و در افزودههای پایان کتاب نوع خاصی از قافیه که با وجود نام نامأنوس اعنات يا لزوم مالا یلزم شناختش ساده است و نیز جناس با تجنیس و تضاد و مراعات نظیر یا تناسب و از همه مهمتر هنر ایهام که به استناد بیتی از حافظ معادل فارسی آن را خیال انگیزی دانسته و برگزیده ام با بیانی ساده و روشن و با ارائه نمونه ها شرح داده ام و در سراسر کتاب نیز جای جای توجه خواننده را به این هنرها و ریزه کاریها به دو صورت جلب کرده ام. یکی این که کلمه ها و هنرهای بکار رفته در هر یک از آنها را نشان داده و نام برده ام و دیگر، آنکه برای تمرین و کمک به خواننده آن کلمات با حروفی درشت تر از حروف هر بیت به چاپ رسانده شده است و بدینگونه یک ویژگی شاید منحصر به فرد کلک خیال انگیز با دیگر فرهنگ ها آشنا کردن آغاز گران حافظ خوانی و مشتاقان حافظ دانی با ریزه کاریهای هنری شعر حافظ است تا قدر و اعتبار شعر حافظ بهتر شناخته شود و چراغ حافظ در خانه های ما همچنان روشن و روشن تر بماند و نیز یکی از رازهای جاودانگی شعر او گشوده و ارائه شده باشد. نا گفته نماند که هنر ایهام یا خیال انگیزی با دو بعدی و دو پهلو سخن گفتن حافظ در میان دیگر هنرهایش دارای چنان نقش مهم و اساسی است
و با توجه به اهمیت این هتر حافظ در شناخت شعر او در سراسر کتاب بر آن تکیه داشته و نام اثر را نیز با الهام از حافظ به حق و به جاکلک خیال انگیز نهاده ام.
کار دیگری که در پیش گفتار مشروح کلک خیال انگیز انجام گرفته بررسی تحقیقی و تطبیقی شعر حافظ با شعر بیست و هفت شاعر پیش از و و یک شاعر پس از اوست که مطالعه آن را برای شناخت بهتری از شعر حافظ مفید میدانم و آن را به شما سفارش میکنم برای مثال:
در ردیف ۲۶ این شاعران یعنی بررسی شعر حافظ و مولوی لازم به یادآوری است که بر طبق یک چاپ عکسی از کتاب مثنوی از روی نسخه خطی قونیه موزه مولانا) که حدود فقط دو سا

 

 

دانلود کتاب کلک خیال انگیز: فرهنگ جامع دیوان حافظ جلد اول

دانلود کتاب کلک خیال انگیز: فرهنگ جامع دیوان حافظ جلد دوم