پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

قهرمان در تاریخ

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب متفرقه

کتاب قهرمان در تاریخ اثر سیدنی هوک ترجمه ا. آزاده
توضیحات

کتاب قهرمان در تاریخ اثر سیدنی هوک ترجمه ا. آزاده

 

 

 عنوان این کتاب نشان دهنده موضوع آن است نه یک فلسفه خاص تاریخ .کتاب می توانست به حق عنوان حدود قهرمان در تاریخ را نیز به خود بگیرد.
این عنوان نیز موضوع کتاب را بیان می کند نه انچه را ما در ان باره عقیده داریم.
انچه ما بدان عقیده داریم به تفصیل در کتاب امده است و از خواننده تقاضا داریم که آن را فقط از عنوان کتاب استنباز نکند.
جز بعضی از متالهین و ماوراء الطبیعه گرایان رازور دیگر کسی منکر ان نیست که تاریخ را مردان و زنان می سارندو
حتی این منکران نیز به طور نامستقیم مجبور به شناخت این حقیقت عام هستند چرا که خود ایشان از شخصیتهای تاریخی خمچون ابزارهای ذات متعال.عدالت.عقل.دیالکتیک.زایتگیشت یا روح اعصار سخن می رانند.
مردم درباره نتایج به کاربردن ابزارها در تاریخ زودتر به توافق می رسند.
تا درباره هدفهای غایی که ابزارها در خدمتشانند یا درباره علل اولیه ای که انهارا تعیین می کنند.
تعیین نتایج دشوار است و دشوارتر از ان تعیین مقاصد انسانی است.
اصولا وقتی که میلی به شناخت حقیقت در میان است می توانیم هشیارانه به سوالهایی که درباره مقاصد مردمان می شود پاسخ دهیم.

 

خرید کتاب قهرمان در تاریخ

 

 می دانیم که تاخ و تاز آتیلا سقوط امپراتوری روم را تسریع کرد ولی مانند بعضی از قربانیان دیندار او نمی توانیم مطمن باشیم که او تازیانه خدا بود و یا مانند بعضی از دانشمندان جدید کاملا قانع شویم که لو معلول نهایی سلسله علتهایی بود که نخستین حلقه ان با تغییرات جوی چین ساخته شد.
می دانیم که هیتلر اقدامی نمود که شش قاره جهان را در جنگ فرو برد.
هر انچه را که انسانها می سازند همواره تابع شرایط معینی است خواه ان ساخته تفنگی باشد یا کتابی.جنگی یا انقلابی.جامعه یی یا انسانی دیگکر.
حتی غالب خدایانی را که انسانها تصور کرده اند در حدود موادی که در زمان عملشان وجوه دار می افرینند.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.