پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

خاطرات عبدالله بهرامی

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول كودتا
توضیحات

کتاب خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول كودتا

 

 

 معمولا اشخاصی به نوشتن شرح زندگانی خود مبادرت میورزند که به مقامات عالیه اجتماعی رسیده و مراحل مهمی را در خدمت دولتی طی کرده و اسم انها در همه جا مشهور و خلاصه ای از عملیات انها اذهان شده باشد.
خیلی بندرت اتفاق افتاده که مردمان گمنام و غیر معروف باین عمل جسارت امیز مبادرت کرده و یک دفعه بدون هیچگونه مقدمه شروع بذکر سوانح عمر خود نموده و بعمه بگویند که ماهم در این دنیا مدتی زیست نموده و در جزییات سیاست ان دخیل بوده ایم.
ولی بطور استنثنا گاهی اتفاق افتاده که مردم از خواندن حماسه و خودسرائی افسرده شده و مایل شده اند که خاطرات اشخاص عادی و معمولی را هم شنیده و قرائت کنند زیرا که شرح حال بزرگان کمتر ساده و مقرون حقیقت می باشد.
همیشه اغراق و مبالغه که مولود تملق و مداهنه است در انها دیده شده و حقایق زندگانی با تصورات و متخیلات مخلوط گشته است.
ولی این نواقص در نوشتجات اشخاص متوسط الحال کمتر مشاهده میگردد زیرا که برای انها منفعتی متصور نیست که بیهوده بخودستایی و تجلیل سلسله نسب خود پرداخته و از جاده حقیقت منحرف گردند.

 از این روی این مقدمه نویسنده باین فکر افتاده که اکنون که سنین عمر او از هفتاد متجاوز گشته و هر روز باخرین مرحله زندگانی نزدیکتر میگردد.
خاطرات زندگانی خود را که مربوط باوضاع اجتماعی و سیاسی مملکت در تحت ساطنت شش پادشاه باشد مرتب ساخته و یک رشته اطلاعاتی را که شخصا مشاهده نموده و یا در بعضی از انها قسمت کوچکی را عهده دار بوده است منظم نموده و برای تفریح یا عبرت سایرین از خود بیادگار بگذارد.

عبدالله بهرامی در دوران مشروطيت و سپس پهلوي اول . در 1267 ش در تهران به دنیا امده است. پدرش ، ميرزااسماعيل ، فرزند ميرزااحمد معروف به عمادالممالك ، از طرخوران تفرش و منشي احتشام السلطنه ، و مدتي نيز معاون موقرالسلطنه حاكم ساوه ، بود . در مدارس ابتدايي افتتاحيه و تربيت و مدارس متوسطة دارالفنون و مدرسة آلمانيها به تحصيل پرداخت و زبان فرانسه را در منزل تكميل كرد. بهرامي در آستانة شروع «استبداد صغير»، در اوايل 1287 ش با خانوادة اعلم الدولة ثقفي و به هزينة پدر به اروپا رفت و بعداز بازگشت به ايران در مدرسة سن لويي و در سفر مجدد به اروپا در مدرسة تجارتي در برلن ، ادامة تحصيل داد مدتي در انگلستان به سر برد و سرانجام در 1290 ش به وطن بازگشت. پس از بازگشت به ايران ، مدت كوتاهي در مدرسة آلمانيها در مقام منشي كاركرد اما پس از اندك زماني ، به سبب تسلط بر زبانهاي آلماني و فرانسوي ، در سمت منشي و مترجم ، به خدمت نظميه كه ادارة آن دردست هيئتي سوئدي به رياست وستداهل بود، درآمد.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.