پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان شناسی

موجود
800,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان شناسی اثر ارنست هرتسفلد ترجمه علی اصغر حکمت
توضیحات

کتاب تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان شناسی اثر ارنست هرتسفلد ترجمه علی اصغر حکمت

 

 

هرگاه کسی بخواهد یک رشته مقالات باختصار از موارد وسیع اصلی باستانشناسی ایران تألیف نماید و موادی را که در طول سالهای در از جمع آوری شده و تاکنون انتشار نیافته است با انتخاب موضوعات مربوط بأن بحث کند . باید هدف مقالات را همیشه در مد نظر داشته باشد برای اینکه باین بحث نوین توجه شود لازم است بهترین نمونه هایی را انتخاب کند و یا یک مجموعه مدارك از اشیاء عتیقه گرد آورد، تا این منظور خود را بیان نماید و باثبات رساند. من در اینجا از فروع و مسائل خاص صرف نظر کرده تنها از مطالبی سخن میگویم که بخودی خود تاریخ ایران را روشن میکند تاریخی که هنوز بیش از اندکی از آن بطور کامل برما معلوم نشده است.

هنگامی که کتاب بزرگ تاریخ ادبی ایران تألیف براون را مطالعه میکردم، که کتابی است در تاریخ ایران برپایه ادبیات فارسی این فکر در خاطرم خطور نمود که تاریخ همان کشور را بر اساس باستانشناسی نیز بایستی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. ما بهمین منوال تاریخی برشته تحریر در آوردیم که از روی آثار دیرینه باستانشناسی اخذ و اقتباس شده است ، یعنی مفاد ار کئولوژی را قدری توسعه داده آن را از حدود هنر قدیم بیرون آورده و از اسناد آن موادی که از آن بتوان در زمینه تحولات فرهنگی و سیاسی ، نتایجی استخراج کرد مندرج ساخت.

اعم از اینکه آن مواد عبارت باشد از مجسمه سازی و معماری و هنرهای کوچک یدی و صنعتی و کتیبه ها و مکتوبات یا اینکه مطالب دیگر را هم مانند افسانه ها و اسطوره ها و مسکوکات و اسامی پادشاهان و القاب تشریفاتی آنها و عهدنامه ها نیز بررسی شود باین معنی (ار کئولوژی) با باستانشناسی و اسناد آن همه میتواند مواد یک تاریخ قدیم را تشکیل دهد. ادوار قبل از تاریخ بر روی پایه ار کئولوژی قرار دارد و تطور خود را از عصر تاریخ باستانی طی مینماید برای دوره تاریخ قدیم هم باز ارکئولوژی بیش از کتیبه ها و آثار ادبی یک رشد و نمو حیات فرهنگی را نشان میدهد.

روش تحقیق تاریخ از روی باستانشناسی آن است که تمام مواد مختلف و گوناگون را گرد آورده یک واحد قابل مطالعه تشکیل داد. لیکن در ضمن کوششی که من برای این مقصود بعمل آوردم ، برمن معلوم شد که این عمل باید در طی سه جلد کتاب ضخیم ، محتوی تمام شواهد و آثار تألیف نمود، تا پیش از آنچه در این مقالات مختصر گفته میشود بتوان حق مطلب را ادا کرد. عجاله قبل از اینکه یک چنین تألیف سه جلدی مفصل برشته تحریر درآید ، این مقالات را میتوان بعنوان یک طرح مقدماتی برای چنان کتابی تلقی نمود - از این رو عنوان این کتاب که تاریخ بر اساس است، در حقیقت گام نخستین Archaeological History باستانشناسی بطرف مقصود اصلی بشمار می آید.

 

این یادداشتهای ابتدائی تنها بأن منظور است که آنچه را میروم بیان کنم دیباچه بی باشد اجمالی برای یک مطالعه و تحقیق تفصیلی، در این مقالات شاید در انتظام کلام یک گونه از هم گسیختگی بنظر آید. زیرا که از بحث در موضوعی بموضوعی دیگر پرداخته ام. مثلا از بحث در معماری به افسانه ها و از مجسمه ها به مسکوکات و از نقاشی ها به کتیبه ها ناگهانی جستن کرده ام. لیکن در هر حال سررشته را از کف نداده ام زیرا که صفت عمومی همه آن مواد مختلف آن است که هر کدام از یک چیز معین سخن میگوید.

یعنی از تحولات فرهنگی دنیای باستانی بحث میکند ، ولی مواد مختصر آنها بوضوح از مواد ار کئولوژی بمعنای حقیقی آن کلمه اخذ و جمع شده است. در مقاله اول قدری بیش از آنچه که وقت اقتضا و مجال میداده است بشرح و تفصیل پرداخته ام، ولی دو مقاله دیگر عین همان سخن رانی است که ایراد کرده ام تصاویری که در ضمن این کتاب نشان داده شده است فقط یک قسمت از چیزهایی است که در ضمن سخن رانی ارائه داده ام و خلاصه یی از تمام آنها بدون شرح در مجله آسیایی ۱۹۲۶ .. منتشر شده است .

 

خرید کتاب تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان شناسی اثر ارنست هرتسفلد ترجمه علی اصغر حکمت

 

 

هم از عصر حجر ۲ سرتاسر سرزمین خاور نزدیک از صحراها و کوهها همه محل سکنای بنی آدم بوده است. آدمیان آن ناحیه با مقایسه بمردم اماکن اروپایی همزمان آنها نسبة فرهنگی عالی تر داشته اند. در عصر فلز ، با پیدایش مس مردم این دو منطقه از یکدیگر جدایی پیدا میکنند - سکنه اراضی کوهستانی که تا آن وقت در عصر حجر همه یکسان بوده اند از دشت نشینان جدایی یافتند. این افتراق و جدایی نمایان تر میشود در سرزمین های رسوبی مانند مصر و بابل و آشور که در آنجا اوضاع احوال آسان تری فراهم بوده است، اندك اندك رسم ده نشینی بوجود آمده و خرد خرد شهرها پدیدار شده است.

در ایران آدمیان این عصر نسبت بمردم ساکن بابل همان درجه را داشته اند که آدمیان شمال اروپا نسبت باهالی سواحل مدیترانه در هزاره دوم و آغاز هزاره اول قبل از میلاد دارا بودند. بعد از سه هزار سال قبل از میلاد بابل در نور تاریخ نمایان میشود. و صاحب خطی میگردد که اکنون ما میتوانیم آن را بخوانیم ولی سکنه ایران ظاهراً هنوز دارای آن درجه نمو ورشد عقلانی نشده بودند که بتوانند کتابت کنند.

نباید تصور کرد که ما بین آن دو گروه هیچ رابطه یی وجود نداشته و تماس فرهنگی در میان آنها نبوده است، بلکه بر خلاف اتصال آنها خیلی زیاد بوده زیرا که در کوهستانها معادن فلز که این عصر را بوجود آورده فراوان یافت میشده است. در ادوار قدیم یعنی ادوار بعد از ازمنه تاریخی، روابط دوستانه آنها همواره با زد و خوردهای خصمانه پیایی بهم خورده است و آنها همواره سعی میکرده اند که از هر طرف دائره نفوذ سیاسی خود را توسعه بدهند. در ایران نیز اسنادی ممکن است بدست بیاید ) چنان که تا کنون چند عدد از آنها بدست آمده است تا بتواند نور تاریخ را بر صفحه آن سرزمین روشن تر کند.

ولی تا کنون همه ایران را تنها به طول مدت هزاره سوم و هزاره دوم قبل از میلاد به سرزمین عصر قبل از تاریخ منسوب میدانند. ناحیه غرب ایران نظر کنيد يه لوحه اول شامل خاک ارمنستان میشود جایی که بسبب وجود سرشار معادن فلز از یکطرف و از طرف دیگر موقعیت مرکزی آن میان ناحیه یی که ممالک تاریخی قدیم ، آسیای صغیر و بالکان و قفقاز و جنوب روسیه است واقع بوده میتوان آن ناحیه را وطن حقیقی مردم دوره فلز بشمار آورد. هر چه در تاریخ عقب تر برویم، در ازمنه دورتر اهمیت این سرزمین که هنوز بدرستی کشف و تحقیق نشده است واضح تر میشود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.