پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

آقای رئیس جمهور

موجود
1,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب آقای رئیس جمهور اثر میگل آنخل استوریاس ترجمه زهرا خانلری
توضیحات

کتاب آقای رئیس جمهور اثر میگل آنخل استوریاس ترجمه زهرا خانلری

 

وی با ظاهری دوستانه و از روی مکر و ریا ندیم خود را به مأموریتی کاملا محرمانه می فرستد و در واقع به علت سوء ظنی که به وی یافته او را به جانب مرگ روانه می کند. در کتاب «آقای رئیس جمهوره امتزاج شگفت انگیزی از سبک شاهرانه و واقعیت زندگی به چشم میخورد که با جنبه های بسیار لطيف شاعرانه کشورش و با طبیعت منطقه استوایی آن و مرکز استان و تصویر ساکنان وسنن و ماداتشان آمیخته است. در این کتاب رفتارهای غیر انسانی با طبقه های پایین اجتماع وبوميها کارهای زشت وردالت اقويا و طبقه سرمایه دار که از استبداد ظالمانه دستگاه حکومت پیروی میکنند و رشوه خواری واخذ ماليات غير منصفانه را مورد تحسین و تشویق قرار میدهند و به نوبه خود از ریاکاری و خودخواهی و بیرحمی کامل برخوردارند، با بیان جالب و زیبایی توصیف می شود.

ستمدیدگان بیگناه به علت بیغیرتی و خوی سازگاری که از خود نشان میدهند بیش از دیگران دچار ضربه های سخت و ناگوار سرنوشت می شوند و با خشونتی تسکین ناپذیر شکنجه می بینند و در این میان بهترین افراد نابود میشوند کسی که سرنوشت بر رویش انگشت می شهد و تقدیر داغ باطله بر وی می زند و در معرض خشم و غضب ارباب قرار می گیرد محکوم به نابودی است چنانکه از هیچکس و هیچ چیز نباید انتظار هیچگونه ترحمی داشته باشد. افراد حتی نسبت به کسانی که زندگیشان را مدیون ایشان هستند در مورد اجرای اوامر ریاست جمهوری خشونت و سختگیری بیشتری نشان میدهند تا مبادا کوچکترین بهانه برای ایجاد سوءظن بدست بدهند یا به نوبه خود مظنون واقع شوند.

در این داستان که از رواق کلیسا و در میان گداهایی آغاز میشود که شب را تا صبح بر روی پله های کلیسا بسر میبرند به علت جنایتی که از طرف گدای بی عقل و شعوری وقوع می یابد و فوری به آن جنبه سوء قصد سیاسی داده میشود همه کسانی که دستگاه پلیسی با دسینمه وفتنه انگیزی بر رویشان انگشت میگذارد به سوی مرگ و نابودی کشانده می شوند.

در کتاب آقای رئیس جمهور ما در شبکه فشرده شعر محض و واقعیت پلید زندگی و عشقی پرشور و دوستی ای شرافتمندانه و رحمی عطوفت آمیز قرار میگیریم که با شدیدترین کینه ورزیها و شرارتهای شیطانی و سنگدلیهای نفرت انگیز آمیخته است. پس از آنکه استوریاس این کتاب را نوشت اروپا دوران تیره روزیهای پی در پی و رنج آوری را گذراند. داستانهای وحشت انگیزی انتشار می یافت که از رفتار هولناکی که درباره بشریت اعمال می شد. پرده بر میداشت اردوهای مرگ و کشتار دسته جمعی انسانها در کوره های آدم سوزی برملا شد. با وجود این کتاب آقای رئیس جمهور چنان

اقويا و طبقه سرمایه دار که از استبداد ظالمانه دستگاه حکومت پیروی میکنند و رشوه خواری واخذ ماليات غير منصفانه را مورد تحسین و تشویق قرار میدهند و به نوبه خود از ریاکاری و خودخواهی و بیرحمی کامل برخوردارند، با بیان جالب و زیبایی توصیف می شود.

 

خرید کتاب آقای رئیس جمهور اثر میگل آنخل استوریاس ترجمه زهرا خانلری

 

 

ستمدیدگان بیگناه به علت بیغیرتی و خوی سازگاری که از خود نشان میدهند بیش از دیگران دچار ضربه های سخت و ناگوار سرنوشت می شوند و با خشونتی تسکین ناپذیر شکنجه می بینند و در این میان بهترین افراد نابود میشوند کسی که سرنوشت بر رویش انگشت می شهد و تقدیر داغ باطله بر وی می زند و در معرض خشم و غضب ارباب قرار می گیرد محکوم به نابودی است چنانکه از هیچکس و هیچ چیز نباید انتظار هیچگونه ترحمی داشته باشد. افراد حتی نسبت به کسانی که زندگیشان را مدیون ایشان هستند در مورد اجرای اوامر ریاست جمهوری خشونت و سختگیری بیشتری نشان میدهند تا مبادا کوچکترین بهانه برای ایجاد سوءظن بدست بدهند یا به نوبه خود مظنون واقع شوند.

در این داستان که از رواق کلیسا و در میان گداهایی آغاز میشود که شب را تا صبح بر روی پله های کلیسا بسر میبرند به علت جنایتی که از طرف گدای بی عقل و شعوری وقوع می یابد و فوری به آن جنبه سوء قصد سیاسی داده میشود همه کسانی که دستگاه پلیسی با دسینمه وفتنه انگیزی بر رویشان انگشت میگذارد به سوی مرگ و نابودی کشانده می شوند.

در کتاب آقای رئیس جمهور ما در شبکه فشرده شعر محض و واقعیت پلید زندگی و عشقی پرشور و دوستی ای شرافتمندانه و رحمی عطوفت آمیز قرار میگیریم که با شدیدترین کینه ورزیها و شرارتهای شیطانی و سنگدلیهای نفرت انگیز آمیخته است. پس از آنکه استوریاس این کتاب را نوشت اروپا دوران تیره روزیهای پی در پی و رنج آوری را گذراند. داستانهای وحشت انگیزی انتشار می یافت که از رفتار هولناکی که درباره بشریت اعمال می شد. پرده بر میداشت اردوهای مرگ و کشتار دسته جمعی انسانها در کوره های آدم سوزی برملا شد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.