پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

اک - ویدیا

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی

کتاب اک - ویدیا اثر پال توئیچل ترجمه هوشنگ اهر پور
توضیحات

کتاب اک - ویدیا اثر پال توئیچل ترجمه هوشنگ اهر پور

 

 کسانی که قدم در حیطه اکنکار دانش باستانی سفر روح میگذارند می باید پایاب های خویش را در اصول این طریق محکم کنند.این طریقی است که بشر به منظور بازگشت به اقالیم الهی در پیش میگرد.
جستجوی فرد در این طریق تنها به زندگی فعلی اش محدود نمیشود بلکه ریشه عدد بیشماری از علت ها هستند که باید در زندگی های پیشین مورد کند و کاو واقع شوند.
تناسخاتی که محال سرچشمه گرفتن علیت هائی بوده اند که منجر به تناسخ فعلی گشته اند.این مسیر در گذشته های دوری آغاز و تحولاتی را موجب شده اند که در مسیر تکاملی معنوی فرد اورا به این درجه از کمال سوق داده است که بتواند مورد پذیرش استاد حق در قید حیات واقع شود.

 به همین علت زمینه این دانش همیشه در نظر جویندگان بنوعی متفاوت و تا حدی بیگانه با سطح پذیرش عاطفی و ذهنی شان جلوه میکند.اما در عین حال فرح بخش و تحریک کننده مینماید.
اک ویدیا میتواند اطلاعاتی را به قرائت کننده و شخص متقاضی درباره زندگی های گذشته حال و اینده بدست دهد که کسب انها در سایر سیستم های پیامبری میسر نمی باشند.
اک ویدیا به ادمی موضوعات بیشماری برای تفکر و تعمق به دست میدهد. زیرا او در تصرف قابلیتا رد و بدل کردن اطلاعات در مورد خودش و دیگران است که میتواند بسیار مفید واقع شود.

زندگی به طور کلی خلاصه میشود در تلاشی که در آن ادمی با به خدمت گرفتن شناخته هایش باید بر ناشناخته هات غلبه کند.
همه جا مردم در سعی و کوشش اند تا اینده را پیش بینی کنند شاید بتوانند با امادگی بیشتری به استقبالش بروند.
کل داستان در ائ ویدیا نیز بر اساس نفوذ کردن به اقالیمی است که عموما ساحت های نا شناخته ای هستند که هنوز توسط صاحب نظران زمینه های روانی .دانشمندان.عارفین و قدیسین کشف نشده اند.

زمان هاي حيات انسان ها و ملتها و ستارگان دانش باستاني پيشگويي يا اك-ويديا كه اين كلمه از دو بخش "اك" كه در زبانسانسكريت به معناي "حق" و "ويديا" به معناي "علم" مي باشد تشكيل شده وليكن در تركيب اين دو واژه سه تعريف مشخص دارد: معناي اول آن مقوله اي است كه به مطالعه و توضيح كاربرد اعداد-سمبل هاي عددي-سمبل هاي تصويري-رنگها-دوره ها و ...مي پردازد. معناي دوم اين كلمه در ارتباط با دوره هاي زماني است.ضمن توضيح درباره شاخص هاي دوره هاي زماني در "اك-ويديا" شيوه هايي مورد بررسي قرار گرفته اند كه امكان سفر در بعد زمان را ميسر ميسازند. بارزترين مثال هاي تاريخي به كار رفته در اين مقوله پيامبران ميباشند كه با بهره وري از اين قابليت در خويش پيامهايي را از ماوراء ابعاد زمان و مكان فيزيكي به اين جهان آوردند. در توضيح معناي سوم اين واژه تجربه انعكاس يا فرافكني اركان هوشياري فرد به ابعاد خارج از زمان حاضر در اين طبقه مورد نظر مي باشد.بيشتر افراد داراي چنين تجربياتي در عالم رويا و درهنگام مراقبه هستند وليكن از روي نا آشنايي توجه چنداني به آن مبذول نميدارند.

م...کارا

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.