پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

شاهنامه ژول مول

موجود
3,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر

کتاب شاهنامه ژول مول 8 جلدی
توضیحات

کتاب شاهنامه ژول مول 8 جلدی

 

 منظومه ای حماسی مانند شاهنامه كه سراسر تاريخ يك امپراتوری بزرگ را از بنیاد گزاری تا انهدام در بر می گیرد، پیش از آنکه جای واقعی آن به عنوان يك اثر ادبی و منبع تاریخی معین شود، باید از جهات چندی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که نمی توان در دیباچه ای به جمله مسائل مربوط به این منظومه پرداخت بدان اکتفا می ورزم که خلاصه تاریخ روایتهای باستانی و حماسی ایران را به دست دهم و بررسی ارزش تاریخی این داستانها را به بعد بگذارم ،اما هر قدر به این جنبه موضوع قناعت شود، باز به نکته های عمده ای بر می خوریم که سزاوار بحثی پردامنه است زیرا ریشه هر منظومه حماسی یکی از باریکترین مباحث ادبی است که تحقیق در آن در عین حال، به سبب دلایلی که در طبیعت مطلب نهفته، بسی دشوار است. من در این جا از شعر حماسی واقعی سخن میگویم که سراپا تاریخی و ملی ،باشد و تاریخ ملتی را آنچنان بازنموده باشد که ملت خود سینه به سینه نقل .بکند ملتها همه از این گونه
داستانها و روایتها داشته اند زیرا که هیچ ملتی نمیتواند بی گذر از دورانهای بلاخیز و پهلوانمنشی و بی آوردن بزرگمردانی که به و هم و گمان جولان و هیجان بخشند، شکل پیدا کند ملت خاطره اینان را نگاه میدارد و به طور غریزی به شکلی شاعرانه در می آورد و بدین شیوه تاریخ شگفت انگیزی فراهم می آورد که با تار و پود حقیقت و افسانه بافته شده است برای مردمان دوران بربريت يك قطعه قصه شعر در حكم يك سند تاریخی يا يك نشریه رسمی بوده است برای انسان دوران تمدن بررسی دقیق اشعار ملی که از چندی پیش آغاز شده، روشنیبخش طبیعت این روایتهای کهن و دگرگونی شد که در نقل سینه به سینه بر سر آنها رفته است، و نیز
هایی ریشه راستین شعر غنایی را باز .نمود در جزیره های دریای جنوب این قصه ها به شکل مثلثهای قافیه داری بود که برای نگهداشت خاطره رویدادها و تاریخ آنها به کار می رفته است. میان مردم اسکاتلند و یونان جدید شکل قصاید تاریخی را می گرفت که به یاد بود دلاوریها و کارهای پهلوانی ساخته می شد.

 

 

چرکسهاه کارنامه های منظومی از مردان برجسته دارند که به هنگام مراسم خاکسپاری میخوانده اند. کارنامه هایی که درمیان بازماندگان و قبیله ها محفوظ مانده و بر روی هم تاریخ این قوم را تشکیل داده است در میان اسپانیاییها ۱ و صربیها ۲ این سرودها به اندازه ای به منظومه های حماسی نزدیك است كه هر گاه اندك رابطه ای میان آنها ایجاد شود، به صورت منظومه های غنایی پیوسته و همرشته ای درخواهد آمد. تاریخ هر ملت از همین جا آغاز میشود زیرا که آدمی پیش از نوشتن داستان می سراید و ترانه میخواند؛ و نخستین مورخان چاره جز آن نداشته اند که روایتهای خود را بر این گونه مایه ها بنا کنند. نمی توان هرودوت را خواند و از خاصیت حماسی روایتهای آن در دوران آغاز تاریخ دچار شگفتی نشد، اما وی از آن جهت از این گونه روایتها استفاده کرده که سندی مکتوب به دست نداشته است حال آنکه این شاعر حماسی این روایتهای باستانی را تنها منابعی یافته بود که میتوانست به کار گیرد. شاعر افسانه های کهن و کارنامه ها را گردآوری می کند و در عین محفوظ داشتن ریشه ،آنها و تا آنجا که ممکن باشد حفاظت شکل اولیه کارمایه ها اثری هنری می آفریند. آنجا که سراینده از روح ملی راستین به شور آمده باشد، دستاوردش به زودی همگانی می شود و به جای ترانه هایی که خود از آن سرچشمه گرفته است، بر سر زبانها میافتد سرایندگان و نقالان خلق بیان نو پرداخته را میپذیرند و افسانه های کهن بر می افتند. این نابودی ناگزیر کمابیش سبب میشود که در بیشتر موارد،

تشنه کارهای شگفتی آور بوده است. موسی خورنی ارمنی
مصنف قرن پنجم ،میلادی پاره ای از این افسانه های کهن را یاد کرده و ، گرچه از روی تحقیر بر آنها «افسانه افسانه ها» نام نهاده است باز بادقت بسیار به این داستانها پرداخته و همان اندك سخنی که از ضحاك و رستم رانده دست کم نشانه آن است که آن روایتها از آغاز همان شکلی را گرفته بوده اند که بعدها
نیز آن را محفوظ نگه داشته اند.

 

خرید کتاب شاهنامه ژول مول هفت جلدی


چنان پیداست که نخستین تلاش برای گرد آوردن افسانه های کهن يك قرن پس از ،خورنی در زمان انوشیروان صورت گرفته است، وی فرمان داد تا قصه های ملی کهن را درباره پادشاهان باستان (حکایات) ملوك از سراسر ایالتهای امپراتوری
گرد آورند و در کتابخانه اش .نهند این اهتمام در زمان یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی از نو آغاز شد. وی «دهقان دانشور» را که از مردان دربار ،مداین و به گوهر دانش سرفراز بود بر گماشت تا آنچه را نوشیروان فراهم آورده بود نظم و ترتیب دهد و به یاری چند تن از موبذان کمبود آن نامه ها را درست و آراسته کنند. ۲
اینجا چند نکته باید خاطر نشان .شود. ریشه دانشور به یکی از خانواده های دهقانی بر میگردد. و این کلمه درخور توضیحی است چه آنکه در روایتهای رزمی ایران نقش بزرگی بازی کرده است. فرهنگهای فارسی آن را به دو معنی آورده اند یکی کشاورز» و دیگری مورخ ۱ و برای این طرفه وحدتی که میان دو مفهوم نامتجانس پیدا شده چنین دلیل آورده اند که دهقانان ایران جمله تاریخدان بودهاند این هر دو معنی درست است، منتها تا حدودی کاتر مر۲ اثبات میکند که دهقانان در میان اعیان و اشراف قدیم ایران تشکیل طبقه ای میداده اند. ۲ بنابر تعریفی که مجمل التواریخ به دست داده است: « و دهقان رئیسان و خداوند ضياع و املاك ۴ طبقه اشراف کشاورزی بوده اند که حتی در دوره تسلط عربها هم نفوذ محلی خود را حفظ کرده اند اینان بیشتر به سمت والی و حاکم منصوب جمله آثاری که وی پایه کار قرار داده عنوانی به همان معنی داشته است مانند سیرالملوك ابن مقفع، شاهنامة القديم على شاعرا ، شاهنامۀ ابو منصور و شاهنامه ابوالقاسم
فردوسی
چنانکه از معنای لفظی نام آخر بر می آید. می توان گمان برد که کوده ای بزرگ از اساطیر جز آنکه نوشیروان داشت وجود داشته است و کاری که دانشور بدان همت گماشته جز آن نبوده که بخشهای پراکنده این کتاب را فراهم آورد. البته این فرض بر ارج کار گردآوری دهقان می افزاید، منتها احتمال آن کم است، زیرا که اگر چنین کودهای وجود داشت، نوشیروان و یزدگرد ناگزیر نمیشدند کسانی را از سراسر امپراطوری فرا خوانند تا روایتها و داستانهایی را که میدانستند حکایت کنند همانا به دست آوردن آن کتاب کفایت میکرد ولی شیوه ای که در دوران این دو پادشاه به کار رفته آشکارا ثابت میکند که مطلب بر سر گرد آوردن روایتهای زبانی و زنده بوده است. این نیز امکان دارد که در صدد برآمده باشند که پاره ای از آن داستانها را به روی کاغذ آورند و ضبط کنند، و به همین سبب کتابهایی را از این مقوله به دربار خواسته باشند. ولی دشوار میتوان باور داشت که این کتابها در آن روزگار کودهای بزرگ تشکیل داده باشد وانگهی تقریباً در اغلب کشورها این نکته مصداق پیدا میکند که هر کس در گردآوردن و تدوين اساطیر و روایتهای شفاهی پیشقدم شده، کوشیده است که با نسبت دادن آنها به مأخذ موهوم، به اثر خود قوت
دهد.
فتح ایران به دست عربها تقریبآ فوری و ناگهانی بود.... کتاب دانشور باید پس از هجوم عرب در ایران مانده باشد، زیرا در نیمه اول قرن دوم آن را در دست عبدالله ابن مقفع باز می یابیم. عبد الله دین زرتشتی داشت نام واقعی وی روزبه پسر دادویه بود. وی نزد عیسی حاکم عراق دبیری میکرد. هم به نزد اوترك مذهب ،کرد ولی پایبندیش به آیین اسلام همواره مورد تردید بود و این نمیتواند اسباب شگفتی باشد. چنان پیداست که وی سراسر عمر را به ترجمه تعداد عمده ای از آثار پهلوی گذرانیده است که از آن جمله است خداینامه دانشور دهقان که ۲ به نام سیرالملوك ۳ برگردانیده و بدبختانه از میان رفته

 

خرید کتاب شاهنامه ژول مول هشت جلدی که در اصل شامل 7 جلد و یک جلد دیباچه میباشد چاپ دوم 1354 شرکت سهامی کتاب های جیبی

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.