پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

زن در آئین زرتشتی

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب زن در آئین زرتشتی اثر کتایون مزداپور
توضیحات

کتاب زن در آئین زرتشتی اثر کتایون مزداپور

 

 بنیان و اساس آن بر وحی زرتشتی درگاهان آسمانی قرار داد که خود مبتنی بر خصائص زیستی و سلسلة النسبی نوع بشر .است این نمونه نخستین مرکب از عقاید و پنداشته هایی است که با یکدیگر در پیوند متقابلند برخی اصلیند و بارها به شیوه های گوناگون تکرار میشوند و جنبه حیاتی و اجتماعی و رسمی دارند و با رفتار زیستی اعضای جامعه و زندگانی آنان پیوسته اند برخی دیگر با حیات اجتماع و بقای آن در ارتباط نامستقیم قرار میگیرند و گاه نیز بنا بر رأی و سلیقه فرد خاصی پدید آمده اند. مانند آنچه در داستان یا تفسیری از متنی مقدس می.آید آنچه در تصویر نمونه درست رفتار آرمانی زن نیک و صفات پسندیده وی نقش دارد مفاهیم اصلی و اجتماعی و رسمی است که در بنیاد خود بر وحی آسمانی تکیه داشته باشد.
آن خطوط کلی که چهره آرمانی زن زرتشتی و اساسی ترین ویژگیهای رفتار او را ترسیم می کند، در جوهر و پایه با نظائر خود در دیگر ادیان عالم همانندی دارد: قواعد و هنجارهای اجتماعی مشخصی را مطرح میکند که در چارچوب آن ، زن به عنوان انسان زاینده میتواند زنده بماند آبستن شود و فرزند خویش را به دنیا آورد و پرورش دهد. در این رفتار زیستی که مایه بقای اجتماع است، زن از یاوری و پشتیبانی زوج خود بهره مند میگردد و جامعه مرد را موظف به تهیه وسایل معاش، یا به اصطلاح متون پهلوی خورش و دارش زن و فرزند می شمارد. گذشته از این خطوط کلی متون معدود و پربهایی که از آن دوران دیرین و دیرنده بازمانده اند، هر چند گروهی واحد از مفاهیم و پنداشتههای دینی را پدید می آورند، با یکدیگر توافق کامل ندارند از موارد تضاد و تناقض ،آنها گوناگونی پنداشته های دینی در این باب و نیز دیگرگونی و تحول تاریخی آن عقاید آشکار می گردد که هم ناشی از تعابیر متفاوت از تصورات اجتماعی و هم حاصل طبیعی گذشت زمان است. در اینجا بناچار باید از آن رسم ،جاری که همه آثار مکتوب بازمانده از ایران باستان را در عداد یکدیگر قرار میدهد و همه را به زرتشت یا حداکثر به زرتشت و مانی و مزدک منسوب می دارد با فراتر گذاشت و نظری گذرا به ارزشهای متفاوت آن نوشته ها افکند. اساساً متون معروف به زرتشتی در ایران به زبانهای اوستایی و پهلوی یا فارسی میانه و فارسی زرتشتی نوشته شده است که مبین سه دوران باستانی و میانه و نوین است. اوستا خود دارای دو گویش گاهانی و اوستای متأخر است.

 خرید کتاب زن در آئین زرتشتی اثر کتایون مزداپور

پیام آسمانی زرتشت همان گاهان است و آنچه در دیگر بخشهای اوستا می آید، گاه با آن همراهی و هماهنگی دارد و گاه نیز چنین نیست نیایشهای کهن با یزدانشناسی دیرین آریایی، قواعد و قوانینی برای زندگانی اجتماعی و اداره امور دانش و علوم قدیمی و نیز پنداشته هایی که عقاید مردم و باورهای آنان را در اعصار دیرنده نشان می ده دهد، همه در اوستای دوره ساسانیان وجود داشته و قریب یک چهارم آن اینک بر جای است. تفاسیری از این متون به زبان پهلوی میتوان یافت گذشته از داستان و آنچه طبعاً جدید و این جهانی است مطالبی دینی نیز به زبان پهلوی هست که دست کم در اوستای بازمانده نمی توان ماخذ و منشایی برای آنها پیدا کرد.
کتاب دینکرد که در قرن سوم هجری به کتابت درآمده است، وحی زرتشتی
و نخستین احکام اصیل وابسته به آن را به روشنایی از آغاز روشن» تعبیر می کند و
آنچه را که پس از اسکندر و در روزگار اردشیر یکم ساسانی تدوین شده «شعله ای از آن روشنایی از آغاز روشن» و آنچه را که خود مینویسد « پرتوی از آن شعله می نامد. بر این منوال آنچه اینک در دست داریم بازمانده ای است از آن پرتو اما حقیقتی دیگر آن است که همان روشنایی از آغاز روشن»، یعنی پیام زرتشت همه بتماسی بر جای و باقی است همان است که از آغاز بوده است و نیز خواهد بود. غبار خاکستری ابهام را باید در چشمان گروندگان ظاهربین و قشری مسلک جستجو کرد.
گامان ، پیام آسمانی ،زرتشت سرودهای مقدسی است که بار نخستین، سروش آن را سروده است (یسن ٥٧ بند (۳) و سروش جبرئیل است. معانی بلند و آموزش ساده و استوار و پاکیزه آن به امور و جزئیات زندگانی دنیوی نمی پردازد و اخلاق و ایمانی متعالی و کلی را بیان میدارد که اندیشه» «فروزان و خرد راستین ابزار در ک و شناسایی آن است. در نتیجه در پیام دینی زرتشت کار جهان به اهل جهان واگذار شده است و با آزادی بیشتری میتوان آن را به انحای گوناگون تعبیر و تفسیر کرد و با قوانین گوناگون و آداب و رسوم اجتماعی رنگارنگی انطباق داد. در اوستا، نقطه مقابل ،گاهان وندیداد یا کتاب داد و قانون است که فقه دوران ساسانیان است. جزئیاتی درباره آداب و آیینهای زندگانی روزمره و رسمهای روزگار در بردارد و تأثیر سنگین آن را در کتابهای پهلوی میتوان مشاهده کرد. گاهان هفده یسن یا بخش از هفتاد و دو بخش بناست و یسنا یکی از پنج بخش کتاب اوستا در پیدایش مجموعه متون مقدس ،زرتشتی جریانات تاریخی - اجتماعی
پیچیده و پر ابهامی سهم و نقش اساسی داشته است که واجد اهمیت و تأثیر سنگینی در تکوین تفکر دینی در این دیار است. با تأسیس دولت ساسانی، یک رشته فعالیتهای دینی انجام گرفته است که با عناوینی چون گردآوری اوستای کهن و در آوردن آن گفتار مقدس باستانی به صورت مکتوب در متون پهلوی، مانند دینکرد مورد اشاره قرار میگیرد. از مجموعه قرائن و شواهد و مدارک می توان به وجود
رسم
محفلها و گروه هایی پی برد که با نام رهبران ،خود کسانی چون کر تیروتنسر و آدرباد مهر اسپندان متمایز میگردند کرتیر در روزگار شاپور اول «موبد و هیربده و در روزگار هرمزد و بهرام فرزندان شاپور «موید اهورامزدا» و به هنگام سلطنت بهرام فرزند بهرام نگهبان روان بهرام و موید اهورا مزدا لقب داشت. در وجود تاریخی شخصی به نام تنر یا توسر تردید میشود و نوشته های زرتشتی اصرار دارند که مویدی را به نام آدرباد مهر اسپندان تدوین کننده کتاب دین بشمار آورند و به ثبوت رسانند که وی موید درست آیینی است که دین بهی را از نو برپا داشته و بنا بر م کهن، آن را باز آراسته است. آنچه در این فرایند تاریخی روی داده است روشن نیست. اما خطوط کلی آن دلالت بر پدید آمدن ترکیبی از مهمترین جریانات فکری و دینی متعلق به اقوام و فرهنگهای امپراتوری ساسانی دارد رشته عقاید گوناگونی که گاه از ریشه های متفاوت آنها در تاریخ تفکر دینی آگاهی داریم گردآوری شده، همسازی گرفته و گاه با حفظ اجزای متباین و پر تضاد خود با یکدیگر پیوسته اند. با داشتن محور و مداری ثابت و مشخص، هر چه بسیار مغایر و صریحاً متفاوت با ترکیب و شکل کلی مجموعه عقاید دینی نوین بوده حذف شده یا جرح و تعدیل یافته است. برای پدید آمدن شبکه عقایدی که اینک آن را با نام آیین زرتشتی میشناسیم، تلاشهای متمادی، تدوینهای چندین باره کتابهای مقدس و بی تردید ترتیباتی نوین در آداب و مناسک و مراسم آیینی دین صورت گرفته است. این فرایند که بنیاد آن در روزگار اردشیر یکم ساسانی و احیاناً بلاش اشکانی ریخته شده تا دوران شاپور دوم و نیز خسرو انوشیروان ادامه یافته است و با ،دینکرد که خود یادگاری درخشان از تجلی تلاش اندیشه در آثار دینی است به نهایت می رسد. چگونگی فراخوانده شدن زن به پیروی از اصول دین و نیز آنچه وظایف و شایست و ناشایست او را تعریف می کند در همه این متون یکسان و یکنواخت نیست.

 

خرید کتاب زن در آئین زرتشتی اثر کتایون مزداپور چاپ اول 1371 انتشارات نوید آلمان

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.