کتاب اسرار فضا که به دست مایکل گالد اسمیت نوشته و با ترجمه جمشاد نقاش شوشتری انجام شده است. فضا معنا و مفهومی می باشد که از قدیم و کهن به دست خیلی از دانشمندان و فلاسفه مورد دقت و نظر انجام گرفته و در زمانه های گوناگون تاریخی بر پایه و اصول رویکردهای اجتماعی و فرهنگی ترویج یافته به روش های مختلف تعریف شده است.فضا بخش های نسبتاً تهی کیهان و دنیای هستی می باشد که بیرون از جوّ سیارات وجود داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسرار فضا تماس بگیرید

دانلود کتاب اسرار فضا