کتاب متافیزیک و چشم سوم که به دست دکتر مطلب برازنده نوشته شده است.چشم سوم یک در یک مسیر و یک روزنه به سمت نور و روشنایی می باشد. خیلی ها وجود دارند که می‎خواهند درمورد چشم سوم بسیار دانسته باشند. در حقیقت طالبان حقیقی علم حقیقی می باشند. با نزدیک شدن منظومه‌ی شمسی به خورشید مرکزی و قدرتهای درک شده برای فکر آدمها زیاد خواهد شد و افزایش پیدا می کند. از آنجا که در شروع یک دوران جدید انجام گرفته‎ایم، تصور می‎شود که بسیاری از رازهایی که تاکنون بر انسان‌ها پنهان بوده است، در این دوران بر تمام مردم نمایان خواهد شد.انسانهای معمولی که تنها از چشم سر واسه ی رؤیت استفاده می‎کنند و نسبت به متافیزیسین‎ها که از نیروهای چشم سوم بهره می‎گیرند نابینا به حساب می‎گردن .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب متافیزیک و چشم سوم تماس بگیرید

دانلود کتاب متافیزیک و چشم سوم