کتاب نفت که به دست انتشارات یونیور سال چاپ شده است. نوشته ی نفت از نمونه های جمع شده از علم به زبان ساده یا تمامی جمع سهراب و سودا که به دست انتشارات یونیورسال در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو به نشر رسیده است و برگرفته از متون و مطالب آموزنده درمورد استخراج نفت و چاه های نفت و کشتی نفتکش و پالایشگاه نفت و غیره می باشد.واسه ی کودکان و نوجوانان نگاشته شده است.مطالعه نمودن کتاب نفت واسه ی کودکان از نمونه های جمع شده علم به زبان ساده واسه ی کودکان و نوجوانان توصیه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نفت تماس بگیرید

دانلود کتاب نفت