کتاب عجایب المخلوقات که به دست محمد بن محمود بن احمد طوسی نوشته شده است. کتاب عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات با اسم های دیگر عجایب‌ نامه و جام گیتی‌نمای اثری می باشد که به زبان فارسی نگاشته شده است .محمد بن محمود بن احمد طوسی همدانی نویسنده ی این نوشته را بین سال‌های پانصد و پنجاه و یک و پانصد و شصت و دو ق به اسم ابوطالب طغرل فرزند ارسلان فرزند طغرل سلجوقی در ده رکن و قانون نگاشته شده است. در رکن‌های ده‌ گانهی کتاب متونی در چندین خصوص آمده‌است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عجایب المخلوقات تماس بگیرید

دانلود کتاب عجایب المخلوقات