کتاب زمان بزرگترین راز هستی که به دست سهیل حاجی بابایی نوشته شده است. نوشته فوق برگرفته از دو قسمت فیزیک و فلسفه می باشد. همانگونه که تلاش شده بسیار متون به طور ساده گفته شده اند تا تمای مردم توانسته باشند این مبحث را درک نمایند. هرگونه که موضوعات مهم و اصلی این مقاله وقت می باشد. اما همه ی صحبت به دوران و وقت ختم نخواهد شد. مبحث هایی از فیزیک کوانتومی و نسبیت هم مطرح شدن که به درک کردن بهتر دنیا کمک می نماید. این مقاله برگرفته از دو نسخه ساده و پیشرفته می باشد که نسخه پیشرفته برگرفته از فرمول ها صحبت های پیشرفته واسه ی دوستانی که دوستداره بیشتری به موضوعات دارند می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زمان بزرگترین راز هستی تماس بگیرید

دانلود کتاب زمان بزرگترین راز هستی