کتاب علمی پایه های دانش که به دست آیزاک آسیموف نوشته و توسط منوچهر محمدی شجاع ترجمه شده است. دنیا از چه چیز تشکیل شده می باشد.تالس یکی از اندیشمندان بزرگ یونانی در حدود ششصد سال پیش از میلاد به این سوال تفکر کرد و به این جواب اشتباه رسید که تمام چیز از آب درست شده می باشد.با این دید و این نظر یکی از مهمترین نظرات در تاریخ علم می باشد. واقعیت این می باشد که بدون این تفکراتی علم به وجود نخواهد آمد.مهمتر از جواب به پرسش وجود داشته چطور رسیدن او به این جواب است. اولین فرضیه تالس و پیروانش اساس فرضیه دوم آنها است که عقل بشر قادر است قوانینی را که بر دنیا حکومت کرده را دریابد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب علمی پایه های دانش تماس بگیرید

دانلود کتاب علمی پایه های دانش