کتاب فرضیه شجره و خلقت نخستین انسان ها که توسط شهروز حسنی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و نوزده صفحه است.داروینیسم نمونه جمع آوری شده از جنبش‌ها و معنی و مفهوم های در ارتباط با ایده‌های عوض شدن صورت و چهره ی گونه‌ها یا کامل شدن آنها است. که بعضی از فکرها با رابطه با کار چارلز داروین می باشد. مفاهیم داروینیسم در مسیر و طی وقت و دوران عوض شده است و بسته به آنکه چه شخصی و در چه وقت از این اصطلاحات استفاده می نموده معنی و مفهومات گوناگونی داشته‌ است. در ایالت متحده داروینیسم اکثرا به دست آفرینش‌گرایان به دلیل یک اصطلاح حقیر کننده در اشاره به اعتقاداتی مانند طبیعتگرایی ماوراءطبیعی برای استفاده کردن انجام می شده است. ولی داخل بریتانیا این اصطلاح معنی منفی نداشته و به طور آزادانه به عنوان یک قسمت جزئی در روبرو شدن با تکامل و به طور بخصوص در تمدن و تکامل به دست انتخاب طبیعی صورت گرفته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرضیه شجره و خلقت نخستین انسان ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب فرضیه شجره و خلقت نخستین انسان ها

 

برگرفته از سایت پارس بوک