دانلود کتاب تاملی بر نظریه تکامل که توسط شورش نوشته شده است.که دارای بیست و هشت صفحه می باشد.در سال دو هزار و چهارده میلادی هم زمان با بیست بهمن و دویست و پنجمین بزرگداشت و سال روز به دنیا آمدن شخصی می باشد که دنیای انسانی و اندیشه های آدم را واسه ی تمام مر متحول کرده است. چارلز داروین با اعتماد و تکیه نمودن به دانش زیست شناسی و تئوری های کامل شده ی اقسام و اشکال گوناگون از قبیل موجودات زنده در روی زمین را واسه ی اولین دفعه ثابت کرد و عرضه نمود . به سال دو هزار و پانصد و هشتا و یک داروین در نوشته ای درمورد سرچشمه ی گونه ها به علت و سبب منتخبات طبیعی و نگهداری کردن از نوعِ برتر در کشمکش های زندگی که هم اکنون به اجمال سرمنشاء گونه ها به او اسم داده اند واسه ی نخستین دفعه تئوری علمی کامل و توسعه یافته ی زندگی در دنیای هستی را توسعه و تدوین کرده است.در این خصوص فرضیات نپخته از سمت زیست شناسان و زمین شناسان و جامعه شناسانی همانند مالتوس عرضه شده بود ولی هیچ کدام قادر نبودند معمای هستی را با اطلاعات علمی ثابت کنند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاملی بر نظریه تکامل تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاملی بر نظریه تکامل