کتاب دوزخ اما سرد که توسط ایرا چرنوس نوشته و به دست وحید ولی زاده ترجمه گشته است.که دارای پنجاه صفحه می باشد.این نوشته در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده است. خیلی از تفسیرگران پسامدرنیسم اینگونه می پندارند و تصور و گمان این را دارند که اختلاف و مغایرت مصمم بین زمان متمدن و عصر و زمان پسامدرن وجود داشته و دارد.زمان مدرن هنگامی می باشد که در آخر قرن هفدهم شروع خواهد شد و در دورانی در دهه هزار و نهصد و شصت به آخر می رسد .زمان و دوران پسامدرن چند دهه ی آخر می باشد.خیلی ها اعتقاد دارند که یکی از اساسی ترین اختلافات و مغایرتها بین این دو دوره به مساله ی واحد و یک دست و کلی بودن و تمامیت ارتباط دارد .بشریت در زمان متمدن و مدرن خواستار انواعی از کلیت بودند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دوزخ اما سرد تماس بگیرید.

دانلود کتاب دوزخ اما سرد