کتاب عنکبوتی غول پیکر به نام رطیل که توسط یاشا محمدی رفیع نوشته شده است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد. خیلی از مردم دارای نوعی بیماری روانی به اسم آراکنو فوبیا یا عنکبوت ترسی هستند و به این دلیل آنها از انواع مختلف عنکبوتیان مخصوصا رطیلها ترس و هراس داشته در صورتیکه به جرات می شود ذکر کرد که رطیل یکی از آفریده شدگان شگفت انگیز و خیلی جذاب و مورد توجه پروردگار بزرگ و کریم می باشد. خیلی از ما درباره ی عنکبوتیان دید و نگاه غلطی داریم و مسئول تمامی این قضایا سینما و تلویزیون می باشد که در برخی از فیلمها و برنامه ها به غلط و اشتباه بر ضد این مخلوق شگفت انگیز شایعه پراکنی نموده و عنکبوتیها را مخلوقاتی کشنده و مرگبار وصف نمودند . عنکبوتیان مثل بسیاری از موجودات شیوه ها و امکاناتی واسه ی دفاع از خویش یا شکار داشته و مقدار خیلی کمی از عنکبوتیان می باشند که قادر به کشتن انسان هستند .اما می بایست دانسته باشید که بسیاری از انسانهایی که به سبب حمله سگهای تربیت شده داخل کشور های اروپایی یا آمریکایی از بین می روند دهها برابر زیادتر از اشخاصیست است که به موجب سم یا نیش عنکبوتیان کشته شده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عنکبوتی غول پیکر به نام رطیل تماس بگیرید.

دانلود کتاب عنکبوتی غول پیکر به نام رطیل