کتاب علوم غرببه که توسط محمود زارع نوشته شده است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد.علوم خفیه یا علوم غریبه یکی از دو اصول و شاخه ی علوم در بخش بندی های کهن علم و اندیشه ها در نظام آموزش مدارس اسلامی بوده ‌است.شاخه دیگر یا همان علوم جلیه به طب و منطق و هندسه و در ارتباط نمی باشد و قانونهای مشخصی داشته و در اثر ها نگاشته و در مدارس درس داده می‌ شده است.اما علوم خفیه که علوم غریبه همچنان اسم داده شده به نیروهای مافوق طبیعت پرداخته است و رازهای آن در پیش اندیشمندان پنهان خواهد ماند. اعتقاد اکثریت فلاسفه و عالمان حال حاضر بر این می باشد که شرح و ادعاهای نهان‌ شناسی یا همان علوم خفیه با دانش حال حاضر و موجود سازگاری نداشته و از مسیرهای علمی بر بنای شیوه ‌های علوم امروزی ثبت نشده و امکان اثابتش نیست.برای آنکه علوم امروزی زیادتر به صورتی ادامه دهنده مسیر پوزیتیویسم صرف جهت رسیدن به واقعیت ها می باشند و با دقت بر نسبی و نقص داشتن علوم امروزی نمی شود دلیل محکمی بر بودن یا عدم بودن چیزی که در این دایره جای نمی شود آورد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب علوم غرببه تماس بگیرید.

دانلود کتاب علوم غرببه