کتاب زمان مکان جهان واقعی که توسط شیرزاد کلهری نوشته شده است.که دارای صد و یک صفحه می باشد.این اثر کوشش نموده است تا بعضی از موردهایی که در فیزیک جدید مورد صحبت می باشد را به زبان ساده واسه ی اشخاصی که دیپلمه دبیرستان را به آخر رسانیده‌اند شرح دهد که برخی اوقات فقط با طرح بعضی از مسئله ها اندیشه و نفکرات مطالعه کننده را به تکاپو کشاند. در این اثر به فلسفه هم تا اندازه ای که فکر و ذهن مطالعه کننده را اذیت ننماید پرداخته شده است. قسمت فلسفی آن به سوالات بنیادی فلسفه پرداخته است. فرق فیزیک و متافیزیک در هر جایی که احتیاج است دیده گردد و مخصوصا از زوایای فیزیکی مورد تحقیق قرار داده شده است.فلسفه زبانشناختی می باشد که اعتقاد دارد زبان هر قبیله و ملتی بیانگر درخواست ها و عملکردها و همچنان برخی اوقات تاریخ آن ملت است. شعر فارسی را فقط فارسی زبانان می‌توانند یفهمند و درک کنند و برایشان قابل لمس است نه ملل دیگر.فلسفه آلمانی را آلمانی‌ها احساس می نمایند و متوجه می شوند و آنهم نه به طور کامل .این منطق این نوع فلسفه است. هایدگر به این نوع فلسفه زیادتر متمایل است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زمان مکان جهان واقعی تماس بگیرید.

دانلود کتاب زمان مکان جهان واقعی