کتاب ادراکات لحظات نزدیک به مرگ که توسط ملوین مورس نوشته و به دست رضا جمالیان ترجمه شده است.که دارای دویست و پنجاه و هفت صفحه می باشد.مرگ حقیقی می باشد و غیرقابل انکار است.رسیدن به مرگ واسه ی هر موجودی بر روی زمین ضروری‌تر از زندگی او می باشد. برای آنکه تمامی موجودات طعم مرگ را خواهند چشید. انسانی از نخستین ایام تاریخ زندگی معقول خود به درنگ در ماهیت مرگ پرداخته و در آن فکر کرده و این جستجو و بررسی هم اکنون ادامه دارد. ولی چه شخصی قادر بر این است که از این مساله شگفت آور پرده بردارد.آن کس که این مسیر را سپری کرده است و از این شوکران نوشیده نموده.اما دیگر مسیری واسه ی برگشت نمی باشد تا آنچه را پیدا کرده را بگویید. آن را که خبر گشت خبری باز نیامد.اگر با عوامل دیده شده تحلیل عقلی لحظات نزدیک مرگ را جستجو کنیم و بگردیم چیزی که در این زمان صورت گیرد سست شدن رابطه روح و بدن مادی است. به دنبال ضعف این ارتباط روح آزادی پیدا می کند و به مشاهداتی نائل می گردد که تا حال حاضر برای او میسور نبود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ادراکات لحظات نزدیک به مرگ تماس بگیرید.

دانلود کتاب ادراکات لحظات نزدیک به مرگ