کتاب نظریه وحدت کبیر که توسط محسن ایرانمنش نوشته شده است.که دارای دویست و نوزده صفحه می باشد. نظریه وحدت کبیر اثری بسیار نو و جدید با پژوهش و بررسی هایی در ارتباط با نظریات بیگ بنگ و فیزیک کوانتوم است که به مطالعه کننده درک ژرفتر و بیشتری نسبت به منبع های انرژی نامرئی و نیروی قدرت به وود آورده که هستی با نظر و دیدی جدید نسبت به عرفان و اشراق ارائه داده است.نظریّه وحدت بزرگ در انرژی‌های خیلی بالا نیروهای الکترومغناطیسی و هسته‌ای ضعیف و هسته‌ای قوی یک میدان نیروی واحد بوده‌اند.امروزه شتابدهنده های بزرگ ذرات و اثر بسیار شگفت آور از نیروی هسته ای قدرتمند را به ما نشان داده است. این دستگاههای بزرگ برای ما نمایان می کند که در دماهای بسیار زیاد از قدرت نیروی هسته ای کم شده و این کار موجب از میان رفتن تقید کوارک ها و گلئون ها می گردد.آنها را به طور تقریبی به ذرات آزاد تبدیل می نماید.این به گونه ای است که نیروی الکترو ضعیف در دماهای بسیار زیاد رفتاری به طور کامل معکوس داشته و بر نیروی خود افزوده میشود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نظریه وحدت کبیر تماس بگیرید.

دانلود کتاب نظریه وحدت کبیر