کتاب مروری جامع بر میکروییولوژی عمومی که توسط حسین رحیمی نوشته شده است.که دارای سیصد و چهل و چهار صفحه می باشد.اثر حال حاضر مروری بر میکروبیولوژی عمومی پیام نور بر اصول و پایه و اساس نگاشته ی پزشکی میکروبیولوژی دکتر محبوبه میر حسینی می باشد.میکروب‌شناسی یا میکروبیولوژی علم و دانشی می باشد که درمورد شکل و ترکیب و خاصیت و بیماری‌زایی ریزسازواره‌ها یا همان میکروارگانیسم‌ها یا جانداران خیلی ریز صحبت و بحث و گفتگو می نمایند. جاندارانی که در میکروبیولوژی زیادتر مورد نحقیقات و بررسی قرار می گیرند که برگرفته از پروکاریوتها یعنی همان باکتری‌ها و ویروسها و یوکاریوت‌هایی مثل قارچ و تک سلولی‌ها یا پروتوزوئرها هستند. پروکاریوتها ریزسازواره‌هایی می باشند که دی‌ان‌آ آن‌ها به صورت فیزیکی از سیتوپلاسم جدا نگشته و به هم متصل می باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مروری جامع بر میکروییولوژی عمومی تماس بگیرید.

دانلود کتاب مروری جامع بر میکروییولوژی عمومی