کتاب تاریخچه زمان که توسط استیون هاوکینگ نوشته شده است.که دارای دویست و شصت و هفت صفحه می باشد.دانشمند استیون هاوکینگ و نحقیقات او در خصوص فیزیک نظری با تاسف به صورت پهناور داخل ایران معرفی نگشته است. ترجمه اثر فوق در سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و صورت بسیار کمتر از دو سال چهارده دفعه دوباره به انتشار رسید. نگارنده این اثر هم چنان استاد لوکازین ریاضیات دانشگاه کمبریج می باشد. این رتبه در قبل به نیوتن و پس از زمانی متعلق به پی.آ.ام دیراک بود.خوشبختانه در مقدمه اثر به صورت مختصر و مفید درمورد هدفهایی نوشته فوق توضیح داده شده است ولی شاید ذکر بعضی نکته ها در ترجمه فارسی بدون فایده نباشند.بنای مجلل علم و دانش و با شکوه در نظر خیلی اشخاص هماند کاخی جادویی و دور از دسترس می‌باشد که بر قله ی مه آلود دوردست برپا گشته است. مطالعه ی این اثر فرصتی می باشد بسیار کم برای آنکه یکی از معماران ورزیده و مشهور این بنا ما را به دیدن قصر برده و با زبانی صمیمانه و بی‌تکلف تلاش می کند تا راز و رمز این شاخه عجیب و پر انرژی تفکرات بشری را بازگو نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخچه زمان تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخچه زمان