کتاب رجوع همزاد که توسط مسعود رضاییان عطار نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.پروفسور لیت ویت یکی از استادان فیزیک دانشگاه سلطنتی لندن گفته است که از همه ی درهم آویختگی و پیچیدگی موجود در طبیعت سخت ترین و غیر قابل انجام آنها فضا می باشد. برای آنکه فضا خود دارای ساختمانی است که بر روی شکل هر موجودی که زنده می باشد ناثیر می‌گذارد.صحبت درمورد آن که فضا دارای ساختمان می باشد مقداری شگفت آور به نظر می‌رسد.برای آنکه به طور معمول ما فضا را چیزی شباهت داشته به هیچ می‌دانیم که فاقد ساختمان بوده و ما درمورد فضا خلاء جای خالی تصور می نماییم. مثل قسمت غیرفعال واسه ی نقش زنده چیزهای مادی که هر اندازه نهان و آشکار گشته که چیزی را که هیچ دربرگرفته چندان هم غیرفعال نیست.هیچ ساختمانی داشته که خواست حقیقی چیزها را برآورد می سازد و هر شکل و هر شیئی و هر موجود زنده با تطبیق ساختمانی که فضا ابراز می نماید بهایی واسه ی وجودش پرداخته است.اندیشمندان فیزیک کوآنتومی بعدهای دیگری را در این دنیا کشف نموده اند ولی بعدهای این جهان متفاوت و متنابه بوده و در شعور آدمی جای نمی گیرد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رجوع همزاد تماس بگیرید.

دانلود کتاب رجوع همزاد