کتاب راز آفرینش جهان که توسط جورج گاموف نوشته شده است.که دارای صد و نود و سه صفحه می باشد. راه و مسیر معرفی همان می باشد که در دو قسمت نخست بکار گرفته شده و جز آنکه در این قسمت چند عبارت ریاضی علل خصوص در باب و زمینه ی آخر اثر واسه ی مطالعه کنندگانی که قادر هستند از آن استفاده نمایند جمع آوری شده است.اثر راز آفرینش جهان سومین نوشته از یک نمونه جمع آوری شده سه قسمتی کیهان شناختی می باشد که قسمتهای نخست و دوم آن به ترتیب به دنیا آمدن و مرگ خورشید و سرنوشت زمین بوده است.در صورتی که قسمت تخست به صورت اساسی از مکان خورشید در بین سایر ستارگان صحبت می‌کند و قسمت دوم جای زمین را در بین سیارات مورد نظر قرار داده است. این قسمت به صورت عمده ارتباط داشته به دنیا به صورت کامل است. چندان دقتی به مکان اختصاصی خود ما در وسعت و پهناوری لایتناهی دنیا نداشته است. بلکه مسائلی اصولی این گونه را مورد صحبت قرار داده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز آفرینش جهان تماس بگیرید.

دانلود کتاب راز آفرینش جهان